BCPERMU PTIT spoj – Liệt kê hoán vị (Cơ bản)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCPERMU/ 1. Đề bài Liệt kê hoán vị Liệt kê hoán vị của n phần tử của một tập gồm các số từ 1->n. Input Dòng duy nhất chứa số n (1<=n<=8) Output Các hoán vị sắp xếp theo thứ tự từ điển tăng dần. Example Input: 3 Output: 123 132 213 231 […]

Continue reading