Thuật toán sắp xếp bằng đếm phân phối

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCSAPXEP/

1. Đề bài sắp xếp bằng đếm phân phối

Sắp xếp dãy tăng dần.

Input

– Dòng đầu chứa số n ( số phần tử của dãy 1<=n<=1000)

– n dòng sau, mỗi dòng là 1 phần tử của dãy (giá trị tuyệt đối không quá 1000)

Output

Mỗi phần tử của dãy in trên 1 dòng, theo thứ tự tăng dần.

Lưu ý:

Đây là bài sắp xếp cơ bản. Bạn nên sử dụng nhiều thuật toán sắp xếp khác nhau để submit: Sắp xếp chọn, nổi bọt, chèn, quicksort, heapsort, hàm sort trong STL algorithm,….

Example

Input:
3
3
2
1

Output:
1
2
3

2. Code Sắp xếp bằng thuật toán đếm phân phối pascal

xem kỹ hơn về thuật toán: https://kienthuc24h.com/tim-hieu-va-cai-dat-thuat-toan-counting-sort/

độ phức tạp O(n).

BCSAPXEP spoj PTIT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *