VBGRASS spoj – Bãi cỏ ngon nhất

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VBGRASS/

1. Đề bài VBGRASS spoj

Bessie dự định cả ngày sẽ nhai cỏ xuân và ngắm nhìn cảnh xuân trên cánh đồng của nông dân John, cánh đồng này được chia thành các ô vuông nhỏ với R (1 <= R <= 100) hàng và C (1 <= C <= 100) cột. Bessie ước gì có thể đếm được số khóm cỏ trên cánh đồng.

Mỗi khóm cỏ trên bản đồ được đánh dấu bằng một ký tự ‘#‘ hoặc là 2 ký tự ‘#’ nằm kề nhau (trên đường chéo thì không phải). Cho bản đồ của cánh đồng, hãy nói cho Bessie biết có bao nhiêu khóm cỏ trên cánh đồng.

Ví dụ như cánh đồng dưới dây với R=5 và C=6:

.#....
..#...
..#..#
...##.
.#....

Cánh đồng này có 5 khóm cỏ: một khóm ở hàng đầu tiên, một khóm tạo bởi hàng thứ 2 và thứ 3 ở cột thứ 2, một khóm là 1 ký tự nằm riêng rẽ ở hàng 3, một khóm tạo bởi cột thứ 4 và thứ 5 ở hàng 4, và một khóm cuối cùng ở hàng 5.

Dữ liệu

 • Dòng 1: 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: R và C
 • Dòng 2..R+1: Dòng i+1 mô tả hàng i của cánh đồng với C ký tự, các ký tự là ‘#’ hoặc ‘.’ .

Kết quả

 • Dòng 1: Một số nguyên cho biết số lượng khóm cỏ trên cánh đồng.

Ví dụ

Dữ liệu

.#....
..#...
..#..#
...##.
.#....

Kết quả

5

 

2. Code tham khảo VBGRASS spoj

a. Code c++

#include <bits/stdc++.h>

#define oo 10000007
#define fto(i, x, y) for (int i = (x); i < (y); ++i)
#define fdto(i, x, y) for (int i = (x); i > (y); --i)
#define maxN 10005

using namespace std;

int r, c, ans = 0;
string a[maxN];

void check(int i, int j) {
  a[i][j] = '.';
  if (i < r && a[i + 1][j] == '#') check(i + 1, j);
  if (j < c && a[i][j + 1] == '#') check(i, j + 1);
  if (i > 0 && a[i - 1][j] == '#') check(i - 1, j);
  if (j > 0 && a[i][j - 1] == '#') check(i, j - 1);
}

int main() {
  #ifndef ONLINE_JUDGE
    freopen("vbgrass.inp", "r", stdin);
    freopen("vbgrass.out", "w", stdout);
  #endif // ONLINE_JUDGE

  scanf("%d%d\n", &r, &c);
  fto (i, 0, r) getline(cin, a[i]);

  fto (i, 0, r) {
    fto (j, 0, c) {
      if (a[i][j] == '#') {
        check(i, j);
        ++ans;
      }
    }
  }

  printf("%d", ans);

  return 0;
}

b. Code c++

program VBGRASS;
const  fi='';
    nmax=101;
    cld:array[1..4] of shortint=(0,0,-1,1);
    clc:array[1..4] of shortint=(-1,1,0,0);
type  matran=array[0..nmax,0..nmax] of char;

var   m,n:byte;
    a:matran;
    f:text;
    visit:array[1..nmax,1..nmax] of boolean;
    s:word;

procedure docfile;
var   i,j:byte;
begin
    assign(f,fi);
    reset(f);
    readln(f,m,n);
    for i:=1 to m do
        begin
            for j:=1 to n do
                read(f,a[i,j]);
            if eoln(f) then
                readln(f);
        end;
    close(f);
end;


procedure DFS(u,v:byte);
var   i:byte;
    u1,v1:shortint;
begin
    visit[u,v]:=true;
    for i:=1 to 4 do
        begin
            u1:=u+cld[i];
            v1:=v+clc[i];
            if (a[u1,v1]='#')
            and (not visit[u1,v1]) then
                DFS(u1,v1);
        end;
end;

procedure init;
begin
    fillchar(visit,sizeof(visit),false);
    s:=0;
end;


procedure xuli;
var   i,j:byte;
begin
    init;
    for i:=1 to m do
        for j:=1 to n do
            if (a[i,j]='#') and (not visit[i,j]) then
            begin
                DFS(i,j);
                inc(s);
            end;
    writeln(s);
end;
begin
    docfile;
    xuli;

end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *