BCISLAND PTIT spoj – Nước biển

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCISLAND/

1. Đề bài BCISLAND spoj

Trái đất nóng lên kéo theo mực nước biển dâng. Hòn đảo nhỏ Gonnasinka thuê bạn để dự báo trước hiểm họa này. Cho trước 1 lưới tọa độ thể hiện cao độ của đảo, hãy giúp họ tính toán xem nước biển dâng cao bao nhiêu thì hòn đảo sẽ bị chia cắt.

Input

Input gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test bao gồm:

 • Dòng đầu ghi 2 số n, m là chiều dài và chiều rộng.
 • Sau đó là n dòng, mỗi dòng gồm m số, mỗi số cho biết độ cao của ô đó, giá trị 0 chỉ mực nước biển. Những ô giá trị 0 dọc theo đường viền và những ô số 0 liền kề những ô này chỉ mặt biển. Những ô có giá trị 0 còn lại (được bao bọc bởi các số > 0) là đất liền bên trong đảo nhưng có độ cao ngang mặt nước biển. Hòn đảo lúc đầu chưa bị chia cắt. Số n và m không lớn hơn 100 và độ cao không lớn hơn 1000.
 • Dòng cuối cùng của input chứa 2 số 0

Output

Với mỗi bộ test, in ra:

Case n: Island splits when ocean raises f feet. (Đảo bị chia khi nước biển dâng cao f feet)

Hoặc

Case n: Island never splits. (Đảo không bao giờ bị chia cắt)

Example

Input:
5 5

3 4 3 0 0

3 5 5 4 3

2 5 4 4 3

1 3 0 0 0

1 2 1 0 0

5 5

5 5 5 5 7

4 1 1 1 4

4 1 2 1 3

7 1 0 0 4

7 3 4 4 4
0 0

Output:
Case 1: Island never splits.
Case 2: Island splits when ocean rises 3 feet.

######################################

2. Gợi ý BCISLAND spoj

– Dùng thuật toán DFS để loang ra đếm số TLPT với mực nước là L nào đó. (L=[min(a[i,j])..max(a[i,j])])

– Nếu số thành phần liên thông lớn hơn 1 mà đó ko phải là nước biển thì đó là KQ bài toán.

Bài này mình ko biết phải viết hướng dẫn  như thế nào nữa. 😀 các bạn coi code hoặc gợi ý đỡ vậy. 😀

3. code tham khảo BCISLAND spoj

const  fi='';
    nmax=100;
    cld:array[1..4] of shortint=(-1,1,0,0);
    clc:array[1..4] of shortint=(0,0,1,-1);

type  data=longint;
var
    f:text;
    A:array[-1..nmax+2,-1..nmax+2] of data;
    dd:array[-1..nmax+2,-1..nmax+2] of data;
    n,m,L:data;
    test,gtmin,gtmax:data;

procedure dfs(u,v:data);
var   x,y,i:data;
begin
    dd[u,v]:=1;
    for i:=1 to 4 do
        begin
            x:=u+cld[i];
            y:=v+clc[i];
            if (dd[x,y]=0) and (a[x,y]<=L) then
                DFS(x,y);
        end;
end;

procedure dfs2(u,v:data);
var   x,y,i:data;
begin
    dd[u,v]:=2;
    for i:=1 to 4 do
        begin
            x:=u+cld[i];
            y:=v+clc[i];
            if dd[x,y]=0 then
                dfs2(x,y);
        end;
end;

function check(x:data):boolean;
var   i,j,stplt:data;
begin
    L:=x;
    for i:=0 to m+1 do
        for j:=0 to n+1 do
            dd[i,j]:=0;
    dfs(0,0);
    stplt:=0;
    for i:=1 to m do
        for j:=1 to n do
            if dd[i,j]=0 then
                begin
                    inc(stplt);
                    dfs2(i,j);
                end;
    if stplt>1 then
        exit(true);
    exit(false);
end;


procedure xuli;
var   i,j,dau,cuoi,mid:data;
begin
    // dien so 0 xung qanh mang A
    for i:=0 to m+1 do
        begin
            a[i,0]:=0;
            a[i,n+1]:=0;
        end;
    for j:=0 to n+1 do
        begin
            a[0,j]:=0;
            a[m+1,j]:=0;
        end;
    // tao vien ko cho Loang ra ngoai bang
    for i:=-1 to m+2 do
        begin
            dd[i,-1]:=1002;
            dd[i,n+2]:=1002;
        end;
    for j:=-1 to n+2 do
        begin
            dd[-1,j]:=1002;
            dd[m+2,j]:=1002;
        end;
    for i:=gtmin to gtmax do
        if check(i) then
            begin
                writeln('Case ',test,': Island splits when ocean rises ',i,' feet.');
                exit;
            end;
    writeln('Case ',test,': Island never splits.');
end;


function min(a,b:data):data;
begin
    if a<b then exit(a); exit(b);
end;

function max(a,b:data):data;
begin
    if a>b then exit(a); exit(b);
end;

procedure docfile;
var   i,j:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    test:=0;
    repeat
        readln(f,m,n);
        inc(test);
        gtmax:=-10000;
        gtmin:=10000;
        if (n=0) and (m=0) then break;
        for i:=1 to m do
            begin
                for j:=1 to n do
                    begin
                        read(f,a[i,j]);
                        gtmax:=max(gtmax,a[i,j]);
                        gtmin:=min(gtmin,a[i,j]);
                    end;
                readln(f);
            end;
        xuli;
    until false;
    close(f);
end;

begin
    docfile;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *