REMOVBIT PTIT spoj- xóa BIT

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/REMOVBIT/

1. Đề bài REMOVBIT spoj

Cho số a viết ở hệ cơ số 2. Nhiệm vụ của bạn là phải xóa một chữ số để số còn lại xóa khi xóa là lớn nhất !!!

Input

Một dòng chứa số a viết ở hệ nhị phân.

Output

Số lớn nhất sau khi xóa 1 chữ số từ a.

Example

Input:
101

Output:
11

2. Hướng dẫn REMOVBIT spoj

– Khi viết ra giấy ta dễ dàng nhận thấy chỉ cần xóa số 0 đầu tiên từ trái qua sẽ thu được số lớn nhất.

– Vậy khi ko có số 0 thì sao? tức là gồm 1 dãy số 1, ta chỉ cần xóa 1 số bất kì.

– xuất ra ra kết quả.

3. code tham khảo REMOVBIT spoj

const  fi='';
type  data=longint;
var
    f:text;
    S,res:ansistring;
    i,j:data;
    ok:boolean;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,s);
    close(f);
    ok:=false;
    res:='';
    for i:=1 to length(s) do
        if ok=true then
            res:=res+s[i]
        else
            begin
                if s[i]='1' then
                    res:=res+'1'
                else
                    ok:=true;
            end;
    if not ok then
        delete(res,1,1);
    writeln(res);
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *