FWATER spoj – Tưới nước đồng cỏ

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/FWATER/

1. Đề bài FWATER spoj

Nông dân John quyết định mang nước tới cho N (1 <= N <= 300) đồng cỏ của mình, để thuận tiện ta đánh số các đồng cỏ từ 1 đến N. Để tưới nước cho 1 đồng cỏ John có thể chọn 2 cách, 1 là đào ở đồng cỏ đó 1 cái giếng hoặc lắp ống nối dẫn nước từ những đồng cỏ trước đó đã có nước tới.

Để đào một cái giếng ở đồng cỏ i cần 1 số tiền là W_i (1 <= W_i <= 100,000). Lắp ống dẫn nước nối 2 đồng cỏ i và j cần 1 số tiền là P_ij (1 <= P_ij <= 100,000; P_ij = P_ji; P_ii=0).

Tính xem nông dân John phải chi ít nhất bao nhiêu tiền để tất cả các đồng cỏ đều có nước.

DỮ LIỆU

  • Dòng 1: Một số nguyên duy nhất: N
  • Các dòng 2..N + 1: Dòng i+1 chứa 1 số nguyên duy nhất: W_i
  • Các dòng N+2..2N+1: Dòng N+1+i chứa N số nguyên cách nhau bởi dấu cách; số thứ j là P_ij

KẾT QUẢ

  • Dòng 1: Một số nguyên duy nhất là chi phí tối thiểu để cung cấp nước cho tất cả các đồng cỏ.

VÍ DỤ

Dữ liệu
4
5
4
4
3
0 2 2 2
2 0 3 3
2 3 0 4
2 3 4 0

Kết quả
9

2. Giải thích FWATER spoj

Có 4 đồng cỏ. Mất 5 tiền để đào 1 cái giếng ở đồng cỏ 1, 4 tiền để đào ở đồng cỏ 2, 3 và 3 tiền để đào ở đồng cỏ 4. Các ống dẫn nước tốn 2, 3, và 4 tiền tùy thuộc vào nó nối đồng cỏ nào với nhau.

Nông dân John có thể đào 1 cái giếng ở đồng cỏ thứ 4 và lắp ống dẫn nối đồng cỏ 1 với tất cả 3 đồng cỏ còn lại, chi phí tổng cộng là 3 + 2 + 2 + 2 = 9.

3. Hướng dẫn FWATER spoj

– Xây dựng thêm 1 đỉnh N+1 có cạnh nối với i (i=1..n) chính là chi phí của giếng nước thứ i.

– Sau đó tìm cây khung có trọng số nhỏ nhất. ở đây có thể dùng Prim hoặc Kruskal đều được.

4. Code tham khảo FWATER spoj

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *