FWATER spoj – Tưới nước đồng cỏ

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/FWATER/

1. Đề bài FWATER spoj

Nông dân John quyết định mang nước tới cho N (1 <= N <= 300) đồng cỏ của mình, để thuận tiện ta đánh số các đồng cỏ từ 1 đến N. Để tưới nước cho 1 đồng cỏ John có thể chọn 2 cách, 1 là đào ở đồng cỏ đó 1 cái giếng hoặc lắp ống nối dẫn nước từ những đồng cỏ trước đó đã có nước tới.

Để đào một cái giếng ở đồng cỏ i cần 1 số tiền là W_i (1 <= W_i <= 100,000). Lắp ống dẫn nước nối 2 đồng cỏ i và j cần 1 số tiền là P_ij (1 <= P_ij <= 100,000; P_ij = P_ji; P_ii=0).

Tính xem nông dân John phải chi ít nhất bao nhiêu tiền để tất cả các đồng cỏ đều có nước.

DỮ LIỆU

 • Dòng 1: Một số nguyên duy nhất: N
 • Các dòng 2..N + 1: Dòng i+1 chứa 1 số nguyên duy nhất: W_i
 • Các dòng N+2..2N+1: Dòng N+1+i chứa N số nguyên cách nhau bởi dấu cách; số thứ j là P_ij

KẾT QUẢ

 • Dòng 1: Một số nguyên duy nhất là chi phí tối thiểu để cung cấp nước cho tất cả các đồng cỏ.

VÍ DỤ

Dữ liệu
4
5
4
4
3
0 2 2 2
2 0 3 3
2 3 0 4
2 3 4 0

Kết quả
9

2. Giải thích FWATER spoj

Có 4 đồng cỏ. Mất 5 tiền để đào 1 cái giếng ở đồng cỏ 1, 4 tiền để đào ở đồng cỏ 2, 3 và 3 tiền để đào ở đồng cỏ 4. Các ống dẫn nước tốn 2, 3, và 4 tiền tùy thuộc vào nó nối đồng cỏ nào với nhau.

Nông dân John có thể đào 1 cái giếng ở đồng cỏ thứ 4 và lắp ống dẫn nối đồng cỏ 1 với tất cả 3 đồng cỏ còn lại, chi phí tổng cộng là 3 + 2 + 2 + 2 = 9.

3. Hướng dẫn FWATER spoj

– Xây dựng thêm 1 đỉnh N+1 có cạnh nối với i (i=1..n) chính là chi phí của giếng nước thứ i.

– Sau đó tìm cây khung có trọng số nhỏ nhất. ở đây có thể dùng Prim hoặc Kruskal đều được.

4. Code tham khảo FWATER spoj

const  fi='FWATER.inp';
    nmax=301;
type  data=longint;
    dulieu=record
        u,v,c:data;
    end;

var
    f:text;
    B:array[1..300*300] of dulieu;
    A:array[0..nmax+1,0..nmax+1] of data;
    n,m:data;
    root:array[0..nmax+1] of data;

procedure docfile;
var   i,j,u,v,c:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n);
    fillchar(a,sizeof(a),0);
    for i:=1 to n do
        begin
            readln(f,c);
            a[n+1,i]:=c;
            a[i,n+1]:=c;
        end;
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to n do
            read(f,a[i,j]);
    n:=n+1;
    m:=0;
    for i:=1 to n-1 do
        for j:=i+1 to n do
            begin
                inc(m);
                with b[m] do
                    begin
                        u:=i;
                        v:=j;
                        c:=a[i,j];
                    end;
            end;
    close(f);
end;

procedure sort(l,r: longint);
   var
     x,i,j: longint;
     y:dulieu;
   begin
     i:=l;
     j:=r;
     x:=b[(l+r) div 2].c;
     repeat
      while b[i].c<x do inc(i);
      while x<b[j].c do dec(j);
      if not(i>j) then
       begin
        y:=b[i];
        b[i]:=b[j];
        b[j]:=y;
        inc(i);
        j:=j-1;
       end;
     until i>j;
     if l<j then
      sort(l,j);
     if i<r then
      sort(i,r);
   end;

procedure union(a,b:data);
begin
    root[a]:=b;
end;

function findroot(x:data):data;
begin
    if root[x]<>x then
        root[x]:=findroot(root[x]);
    exit(root[x]);
end;

procedure kruskal;
var   i,j,u,v,res:data;
begin
    for i:=1 to n do
        root[i]:=i;
    res:=0;
    for i:=1 to m do
        begin
            u:=findroot(b[i].u);
            v:=findroot(b[i].v);
            if u<>v then
                begin
                    union(u,v);
                    res:=res+b[i].c;
                end;
        end;
    writeln(res);
end;

begin
    docfile;
    sort(1,m);
    kruskal;
    readln;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *