BCLKCOUN spoj PTIT – Đếm số ao

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCLKCOUN/

1. Đề bài BCLKCOUN spoj

Sau khi kết thúc OLP Tin Học SV, một số OLP-er quyết định đầu tư thuê đất để trồng rau.

Mảnh đất thuê là một hình chữ nhật N x M (1<=N<=100; 1<=M<=100) ô đất hình vuông. Nhưng chỉ sau đó vài ngày, trận lụt khủng khiếp đã diễn ra làm một số ô đất bị ngập :(( Mảnh đất biến thành một số các ao.

Các OLP-er quyết định chuyển sang nuôi cá 😀 Vấn đề lại nảy sinh, các OLP-er muốn biết mảnh đất chia thành bao nhiêu cái ao để có thể tính toánnuôi trồng hợp lý. Bạn hãy giúp các bạn ý nhé.

Chú ý: Ao là gồm một số ô đất bị ngập có chung đỉnh. Dễ nhận thấy là một ô đất có thể có tối đa 8 ô chung đỉnh.

INPUT:

* Dòng1: 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: N và M

* Dòng 2..N+1: M kí tự liên tiếp nhau mỗi dòng đại diện cho 1 hàng các ô đất.

Mỗi kí tự là ‘W’ hoặc ‘.’ tương ứng với ô đất đã bị ngập và ô đất vẫn còn nguyên.

OUTPUT:

* Dòng 1: 1 dòng chứa 1 số nguyên duy nhất là số ao tạo thành.

SAMPLE INPUT :

10 12

W……..WW.

.WWW…..WWW

….WW…WW.

………WW.

………W..

..W……W..

.W.W…..WW.

W.W.W…..W.

.W.W……W.

..W…….W.

SAMPLE OUTPUT :

3

2. Gợi ý BCLKCOUN spoj PTIT

– Sử dụng BFS hoặc DFS để đếm số thành phần liên thông

3. Code tham khảo BCLKCOUN spoj PTIT

const fi = '';
   fo = '';
   maxN = 1000;
   dx:array[1..8] of integer=(-1,-1,-1,0,0,1,1,1);
   dy:array[1..8] of integer=(-1,0,1,-1,1,-1,0,1);
var qx, qy : array[1..10000] of longint;
  a : array[0..maxN,0..maxN] of char;
  count, i, j, m, n : longint;
procedure init;
var i, j : longint;
begin
 readln(n,m);
 fillchar(a,sizeof(a),'.');
 for i:=1 to n do
  begin
   for j:=1 to m do read(a[i,j]);
   readln;
  end;
end;

procedure bfs(u,v:longint);
var x,y,xx,yy,first,last,k:longint;
begin
 first:=1;
 last:=1;
 qx[first]:=u;
 qy[first]:=v;

 repeat
  x:=qx[first];
  y:=qy[first];
  inc(first);
  for k:=1 to 8 do
   begin
   xx:=x+dx[k];
   yy:=y+dy[k];
   if a[xx,yy]='W' then
    begin
     a[xx,yy]:='.';
     inc(last);
     qx[last]:=xx;
     qy[last]:=yy;
    end;
   end;
 until first > last;
end;

begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
  init;

  count:=0;
  for i:=1 to n do
   for j:=1 to m do

   if a[i,j]='W' then
    begin
     inc(count);
     a[i,j]:='.';
     bfs(i,j);
    end;

  writeln(count);
 close(input);close(output);
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *