BCPOW spoj PTIT – Lũy thừa

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCPOW/

1. Đề bài BCPOW spoj PTIT

Cho hai số n, m nguyên dương (n,m<=200). Hỏi trong biểu diễn thập phân của tổng  S=2n+3m chữ số

Cho hai số n, m nguyên dương (n,m<=200). Hỏi trong biểu diễn thập phân của tổng  S=2n
+3m chữ số
đầu tiên là chữ số nào? Ví dụ : với n=4 , m=2 thì S=25 có chữ số đầu tiên là 2. Với n=8, m=4 thì s=337
có chữ số đầu là 3.
Input: Dữ liệu vào cho trong tệp text LT.IN gồm một dòng duy nhất ghi 2 số n, m cách nhau bởi dấu
cách.
Output: Dữ liệu ra ghi vào tệp text LT.OU một số duy nhất là đáp số của bài toán.
Ví dụ 1 Ví dụ 2
LT.IN LT.OU LT.IN LT.OU
4   2  2  8  4
3
Chú ý: Có 50% số test cho kết quả S<=10Cho hai số n, m nguyên dương (n,m≤200). Hỏi trong biểu diễn thập phân của tổng  S=2n + 3mchữ số

đầu tiên là chữ số nào? Ví dụ : với n=4 , m=2 thì S=25 có chữ số đầu tiên là 2. Với n=8, m=4 thì s=337

có chữ số đầu là 3.

Input: Dữ liệu vào gồm một dòng duy nhất ghi 2 số n, m cách nhau bởi dấu cách.

Output: Một số duy nhất là đáp số của bài toán.

Ví dụ 1:

Input:

4 2

Output:

2

Ví dụ 2:

Input:

8 4

Output:

3

Chú ý: Có 50% số test cho kết quả S<=109

2. Code tham khảo BCPOW spoj PTIT

const  fi='';
var
    f:text;
    m,n:word;
    s:string;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n,m);
    str(exp(ln(2)*n)+exp(m*ln(3)),s);
    writeln(s[2]);
    close(f);
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *