DHEXP spoj – Biểu thức

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/DHEXP/

1. Đề thi duyên hải môn tin học khối 10 2015

Một dãy gồm n số nguyên không âm a1, a2,…, an được viết thành một hàng ngang, giữa hai số liên tiếp có một khoảng trắng, như vậy có tất cả (-1) khoảng trắng. Người ta muốn đặt k dấu cộng và (n-1-k) dấu trừ vào (-1) khoảng trắng đó để nhận được một biểu thức có giá trị lớn nhất.

Ví dụ, với dãy gồm 5 số nguyên 28, 9, 5, 1, 69 và k = 2 thì cách đặt 28+9-5-1+69 là biểu thức có giá trị lớn nhất.

Yêu cầu: Cho dãy gồm n số nguyên không âm a1, a2,…, an và số nguyên dương k, hãy tìm cách đặt kdấu cộng và (n-1-k) dấu trừ vào (-1) khoảng trắng để nhận được một biểu thức có giá trị lớn nhất.

Input

–          Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n, k (k < n);

–          Dòng thứ hai chứa n số nguyên không âm a1, a2,…, an (an ≤ 106)

Output

Một số nguyên là giá trị của biểu thức đạt được.

Example

Input:
5 2
28 9 5 1 69
Output:
100
 
Ghi chú:

 • Có 50% số test ứng với 50% số điểm có n ≤ 105k = 1;
 • Có 50% số test còn lại ứng với 50% số điểm có n ≤ 105;

2. Hướng dẫn DHEXP spoj

– Gợi ý dùng thuật toán tham lam, điền các dấu cộng vào k số lớn nhất. các số còn lại là dấu trừ.

Hướng dẫn cách làm

các bạn có thể dùng Quicksort để sắp xếp. sau đó chọn ra k số để đặt dấu trừ. lưu ý là không đặt dấu cho số đầu tiên.

3. Code tham khảo DHEXP spoj

const  fi='';
    nmax=100000;
type  data=longint;
var
    f:text;
    A,id:array[0..nmax+1] of data;
    n,k:data;
    res:int64;

procedure docfile;
var   i,j:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n,k);
    res:=0;
    for i:=1 to n do
        begin
            read(f,a[i]);
            id[i]:=i;
            res:=res+a[i];
        end;
    close(f);
end;

procedure swap(var a,b:data);
var   z:data;
begin
    z:=a;
    a:=b;
    b:=z;
end;

procedure sort(l,r: longint);
   var
     i,j,x,y: longint;
   begin
     i:=l;
     j:=r;
     x:=a[(l+r) div 2];
     repeat
      while a[i]<x do inc(i);
      while x<a[j] do dec(j);
      if not(i>j) then
       begin
        y:=a[i];
        a[i]:=a[j];
        a[j]:=y;
        swap(id[i],id[j]);
        inc(i);
        j:=j-1;
       end;
     until i>j;
     if l<j then
      sort(l,j);
     if i<r then
      sort(i,r);
   end;

procedure xuli;
var   i,j:data;
begin
    sort(1,n);
    k:=n-1-k;
    for i:=1 to n do
        if id[i]<>1 then
            begin
                if k=0 then break;
                res:=res-2*a[i];
                dec(k);
                if k=0 then break;
            end;
    writeln(res);
end;

begin
    docfile;
    xuli;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *