C11BEAU spoj – Tên đẹp

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/C11BEAU/

1. Đề bài C11BEAU spoj

Người dân ở đất nước B11 (láng giềng của đất nước C11) có một phong tục rất đặc biệt. Chuyện là họ rất thích hai chữ cái ‘A’ và ‘B’, cho nên bất kì ai đều được đặt tên chỉ gồm ‘A’ và ‘B’. Theo họ, một tên đẹp phải bao gồm tất cả các yếu tố sau:

 • Tên phải không chứa quá countA chữ cái ‘A’
 • Tên phải không chứa quá countB chữ cái ‘B’
 • Mỗi xâu con gồm các chữ cái ‘A’ liên tiếp có độ dài không quá maxA
 • Mỗi xâu con gồm các chữ cái ‘B’ liên tiếp có độ dài không quá maxB

Vào ngày Quốc khánh sắp tới, nhà vua đất nước B11 muốn tìm một tên đẹp dài nhất để đặt cho hoàng tử mới ra đời. Bạn hãy giúp nhà vua tính xem độ dài tên hoàng tử là bao nhiêu.

Ví dụ với countA = 3, countB = 5, maxA = maxB = 1, ta có tên đẹp dài nhất sẽ là ‘BABABAB’. Như vậy kết quả cần tìm là 7.

Dữ liệu

 • Dòng 1: Số nguyên T là số test của chương trình.
 • Mỗi dòng trong T dòng tiếp theo: 4 số nguyên countA, countB, maxA, maxB.

Output

Gồm T dòng, mỗi dòng là kết quả tìm được tương ứng với mỗi test.

Ví dụ

Input:
4
0 0 10 10
10 10 0 0
3 5 1 1
6 7 8 9
Output:
0
0
7
13

Ràng buộc

 • 1 ≤ T ≤ 100
 • 0 ≤ countA, countB, maxA, maxB ≤ 106
 • Trong 50% số test, 0 ≤ countA, countB, maxA, maxB ≤ 100

2. Code tham khảo C11BEAU spoj

uses  math;
const  fi='';
type  data=longint;
var
    f:text;
    t,i:data;
    countA,countb,maxa,maxb:int64;

procedure xuli;
begin
    if (countA=0) or (maxa=0) then
        writeln(min(countb,maxb))
    else
        if (countb=0) or (maxb=0) then
            writeln(min(counta,maxa))
        else
            begin
                if counta=countb then
                    writeln(2*counta);
                if counta < countb then
                    writeln(2*counta + 1 + min(countb-counta-1,(maxb-1)*(counta+1)));
                if countb < counta then
                    writeln(2*countb + 1 + min(counta - countb - 1, (maxa-1)*(countb + 1)));
            end;
end;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,t);
    for i:=1 to t do
        begin
            readln(f,counta,countb,maxa,maxb);
            xuli;
        end;
    close(f);
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *