BCTEST12 spoj PTIT – Biến đổi chuỗi

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCTEST12/

1. Đề bài BCTEST12 spoj PTIT

Cho chuỗi S gồm các chữ cái Latin hoặc là in thường hoặc là in hoa. Yêu cầu bạn hãy viết chương trình thực hiện các nhiệm vụ sau với chuỗi S đã cho:

–          Xóa tất các các nguyên âm.

–          Chèn kí tự “.” Vào trước mỗi phụ âm.

–          Thay thế tất cả các chữ cái in hoa bằng chữ cái in thường tương ứng.

Nguyên âm là các chữ cái: “A”, “O”, “Y”, “E”, “U”, “I”,”a”, “o”, “y”, “e”, “u”, “i”.

Dữ liệu:

Một chuỗi S duy nhất gồm các chữ cái Latin in thường và in hoa có độ dài từ 1 tới 100 chữ cái.

Kết quả:

Chuỗi S sau khi thực hiện các nhiệm vụ ở đề bài.

Ví dụ:

INPUTOUTPUT
Hocviencnbcvt.h.c.v.n.c.n.b.c.v.t

 

INPUTOUTPUT
PTITOJ.p.t.t.j

2. code tham khảo BCTEST12 spoj PTIT 

Bài này khá đơn giản bạn xem code để tham khảo thêm

const  fi='';
type
    data=longint;
var
    f:text;
    S:string;
    i:data;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,s);
    s:=UPCASE(s);
    for i:=1 to length(s) do
        begin
            if not (s[i] in ['A','O','Y','E','U','I']) then
                write('.',chr( ord(s[i]) +32 ));
        end;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *