BCTEST14 spoj PTIT – Ốc sên

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCTEST14/

1. Đề bài BCTEST14 spoj PTIT

Có một con ốc sên dưới mặt đất. Nó muốn leo lên đỉnh một cái cột bằng gỗ với chiều cao V mét, tính từ mặt đất. Trong một ngày, nó có thể leo lên A mét, tuy nhiên, trong mỗi đêm nó ngủ, nó lại bị tụt xuống B mét. Xác định số ngày cần thiết để con ốc sên leo tới đỉnh.

Dữ liệu:

Ba số nguyên cách nhau bởi dấu cách: A,B và V (1≤B<A≤V≤1 000 000 000).

Kết quả:

Một số nguyên duy nhất là số ngày cần thiết để con ốc sên leo tới đỉnh

Ví dụ:

INPUTOUTPUT
2 1 54
INPUTOUTPUT
5 1 62
INPUTOUTPUT
100 99 1000000000999999901

2. Code tham khảo BCTEST14 spoj PTIT

const  fi='';
type  data=int64;
var
    f:text;
    a,b,v:data;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,a,b,v);
    if a=v then
        writeln(1)
    else
    if (V-b) mod abs(a-b) = 0 then
        writeln((v-b) div abs(a-b))
    else
        writeln(((v-b) div abs(a-b))+1);
end.

One thought on “BCTEST14 spoj PTIT – Ốc sên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *