[BT Lập trình hướng đối tượng – OOP] Class mảng căn bản

Link Submit : LOPMANG

1. Đề bài về Class mảng căn bản

Xây dựng lớp mảng cho phép thực hiện các thao tác sau:

  • Nhập, xuất mảng.
  • Lấy kích thước mảng.
  • Lấy phần tử tại vị trí nào đó.
  • Gán giá trị cho phần tử tại vị trí nào đó.
  • Tìm phần tử nào đó trong mảng.
  • Sắp xếp tăng, giảm

Yêu cầu áp dụng lớp mảng ở trên để viết chương trình giải bài sau:

Input

– Dòng 1: nhập vào 1 số nguyên X (x<=100)
– Nhập vào 1 dãy số (không cho biết trước số lượng phần tử – chỉ biết số lượng phần tử <=100 và mỗi phần tử có giá trị <=100)

Output

– Dòng 1: số lượng phần tử của mảng
– Dòng 2: Xuất TRUE nếu có giá trị X trong mảng, xuất FALSE nếu không có giá trị X trong mảng
– Dòng 3: xuất mảng theo thứ tự tăng dần
– Dòng 4: Sau khi phần tử đầu mảng tăng lên 1 đơn vị (mảng ban đầu) hãy xuất mảng theo thứ tự giảm dần

ví dụ

input
3
2 1 3 4
output
4
TRUE
1 2 3 4
4 3 3 1

2. Code tham khảo về Class mảng căn bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *