PTIT121K spoj PTIT – Đường đi lớn nhất

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT121K/ 1. Đề bài PTIT121K spoj Sau những tiết học ban đầu hứng thú với môn Điện tử số về hệ cơ số, MĐ dần thấy nản khi phải đối mặt với các loại mạch và cổng @@. Đầu óc cứ nghĩ đến mấy cái hệ cơ số, MĐ lại nghĩ ra một bài […]

Continue reading


MORSEDEC spoj – Morse decoding

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MORSEDEC/ 1. Đề bài MORSEDEC spoj Hiện nay, khi công nghệ thông tin phát triển, con người thường trao đổi với nhau bằng điện thoại, fax hay email. Hãy quay ngược thời gian lại 100 năm, khi đó con người không có điện thoại hay fax, lại càng chẳng có email, người ta phải […]

Continue reading


P152PROE spoj PTIT – Đếm số cách

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P152PROE/ 1. Đề bài P152PROE spoj PTIT Cho 1 dãy số gồm n số nguyên a[1], a[2], …, a[n]. Đếm số cách chia dãy thành 3 phần bằng nhau, hay nói cách khác là đếm số cặp i, j thỏa mãn: Input Dòng đầu tiên chứa số n (1 ≤ n ≤ 5*10^5). Dòng […]

Continue reading


BCINCSEQ spoj PTIT – Đoạn tăng

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCINCSEQ/ 1. Đề bài BCINCSEQ spoj PTIT Cho dãy số nguyên A = (a1, a2, …, an). Hãy tìm một đoạn dài nhất gồm các phần tử liên tiếp trong dãy A có thứ tự không giảm Quy ước: Đoạn chỉ gồm đúng 1 phần tử trong A cũng được coi là có thứ […]

Continue reading


P145PROI PTIT spoj – ROUND 5I – Mật khẩu

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P145PROI/ 1. Đề bài P145PROI PTIT spoj Một xâu ký tự được gọi là mật khẩu “an toàn” nếu xâu có độ dài ít nhất bằng 6 và xâu chứa ít nhất một chữ cái in hoa , một chữ cái thường , một chữ số . Ví dụ, ‘a1B2C3’, ‘tinHoc6’ là hai mật […]

Continue reading


BLGEN spoj – Chuỗi gen đặc trưng

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/BLGEN/ 1. Đề thi olympic 30/4/2014 Môn tin học khối 10 Tế bào của một cá thể sinh vật ngoài hành tinh mới được phát hiện gồm rất nhiều gen, mỗi gen trong chuỗi gen của tế bào đều có số lượng nào đó các nucleotide (ký hiệu là nu). Các chuyên gia […]

Continue reading