P145PROI PTIT spoj – ROUND 5I – Mật khẩu

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P145PROI/

1. Đề bài P145PROI PTIT spoj

Một xâu ký tự được gọi là mật khẩu “an toàn” nếu xâu có độ dài ít nhất bằng 6 và xâu chứa ít nhất một chữ cái in hoa , một chữ cái thường , một chữ số .

Ví dụ, ‘a1B2C3’, ‘tinHoc6’ là hai mật khẩu “an toàn”. Còn ‘a1B2C’, ’a1b2c3’, ‘A1B2C3’, ‘tinHoc’ đều không phải là mật khẩu “an toàn”.  

Một lần, Tí nhìn thấy một xâu S, chỉ gồm các loại ký tự: chữ cái in hoa, chữ cái thường và chữ số. Tí muốn tự kiểm tra khả năng đoán nhận mật khẩu bằng cách đếm xem có bao nhiêu cặp chỉ số (i, j) thỏa mãn điều kiện:  1 ≤ i < j ≤ length(S) và xâu con gồm các ký tự liên tiếp từ i đến j của S là mật khẩu “an toàn”.

Cho xâu S, các hãy tính số lượng cặp chỉ số (i, j) thỏa mãn điều kiện nêu trên.

Input

Một dòng chứa xâu S có độ dài <= 10^6.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là số cặp chỉ số (i, j) tìm được.

Example

Test 1:

Input:

abc3456789PQ

Output:

6
Test 2:

Input:

abc123

Output:

0

2. Code tham khảo P145PROI PTIT spoj O(n)

program bt;
uses  math;
const  fi='';
    nmax=1000000;
var
    f:text;
    S:ansistring;
    n:longint;
    L:array[1..nmax+1,'1'..'3'] of longint;

procedure docfile;
var
    c:char;
begin
    assign(f,fi);
    reset(f);
    s:='';
    while not eoln(f) do
        begin
            read(f,c);
            case c of
            'A'..'Z': s:=s+'3';
            'a'..'z': s:=s+'2';
            '0'..'9': s:=s+'1';
            end;
        end;
    close(f);
    n:=length(s);
end;

procedure taoL;
var   i:longint;
    j:char;
begin
    for j:='1' to '3' do
        L[n+1,j]:=n+1;
    for i:=n downto 1 do
        begin
            L[i,'1']:=L[i+1,'1'];
            L[i,'2']:=L[i+1,'2'];
            L[i,'3']:=L[i+1,'3'];

            for j:='1' to '3' do
                if s[i]=j then
                    L[i,j]:=i;
        end;
end;


procedure xuli;
var   i:longint;
    dem:int64;
begin
    dem:=0;
    for i:=1 to n-5 do
        dem:=dem+n-max(max(i+5,L[i,'1']),max(L[i,'2'],L[i,'3']))+1;

    writeln(dem);
end;


begin
    docfile;
    taoL;
    xuli;  // readln;
end.

2 thoughts on “P145PROI PTIT spoj – ROUND 5I – Mật khẩu

 1. #include

  using namespace std;
  int ktra(string s)
  { int n,i;
  n=s.size();
  bool hoa=false,thuong=false,so=false;
  if(n<6) return false;
  for(i=0;i=’a’)&&(s[i]=’A’)&&(s[i]=’0′)&&(s[i]<='9'))
  so=true;
  }
  if((thuong==true)&&(hoa==true)&&(so==true))
  return true;
  }
  string s,st;
  int dem=0,i,j;
  int main()
  { freopen("BAI3.INP","r",stdin);
  freopen("BAI3.OUT","w",stdout);
  getline(cin,s);
  for(i=0;i<s.size();i++)
  for(j=i;j<s.size();j++)
  {st=s.substr(i,j-i+1);
  if(ktra(st)==true)
  dem++;
  }
  cout<<dem;

  return 0;
  }
  mong ad ktra code nay giúp mình ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *