P153PROF PTIT spoj – Quyết chiến

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P153PROF/

1. Đề bài P153PROF PTIT spoj

Có một cuộc quyết chiến giữa 2 phe Radiant và Dire. Mỗi phe có N chiến binh, mỗi chiến binh đều biết chỉ số sức mạnh của mình. Cuộc quyết chiến giữa 2 phe phải được tuân thủ luật sau:

Có N vòng đấu, mỗi vòng đấu Radiant và Dire cử ra 1 chiến binh để quyết chiến với bên kia. Chiến binh của bên nào thắng thì bên đó sẽ được 1 điểm, bên thua cuộc được 0 điểm.

Trước khi cuộc quyết chiến diễn ra, thủ lĩnh của cả 2 phe đều biết được thực lực các chiến binh của đối phương. Thủ lĩnh Dire là 1 người tài trí hơn người, ông ta biết cách sắp xếp thứ tự thi đấu sao cho bên mình có thể đạt được nhiều điểm nhất có thể.

Bạn hãy đoán xem với danh sách 2 đội đã cho trước, Dire có thể có tối đa bao nhiêu điểm.

Input

Dòng đầu tiên chứa số N (1 ≤ n ≤ 2*105).

Dòng thứ 2 gồm n số nguyên dương a[1], a[2], …, a[n] là chỉ số sức mạnh của các chiến binh phe Radiant.

Dòng thứ 3 gồm n số nguyên dương b[1], b[2], …, b[n] là chỉ số sức mạnh của các chiến binh phe Dire.

(1 ≤ a­i, bi ≤ 2*N).

Giả sử rằng chỉ số sức mạnh của tất cả các chiến binh 2 phe đều khác nhau.

Output

In ra số điểm tối đa Dire có thể đạt được.

Example

Test 1:

Input:

3
3 4 5
1 2 6

Output:

1

Test 2:

Input:

4
4 5 6 2
1 7 3 8

Output:

3

2. Hướng dẫn P153PROF PTIT spoj

-Sắp xếp mảng A, B tăng dần.

– sử dụng 2 biến i (đại diện cho A) và j (đại diện cho B) để duyệt:

– nếu Sức mạnh A[i]<B[j] thì kết quả được thêm 1, ngược lại tức là SM của A[i]>B[j] thì ta cần chọn 1 B[j] khác sao cho lớn hơn A[i], như vậy ta sẽ duyệt chọn j+1 tiếp theo.

– Dừng khi (i=n) hoặc (j=n)

* Dùng Quicksort độ phức tạp N log2 N.

cải tiến dùng đếm phân phối, độ phức tạp O(n).

3. Code tham khảo P153PROF PTIT spoj

Xem code để hiểu rõ hơn (NlogN và O(n)):

a. Code N log2 N

const  fi='';
    nmax=2*100000;
type  data=longint;
    mang=array[0..nmax+1] of data;
var
    f:text;
    A,b:array[0..nmax+1] of data;
    n:data;

procedure sort(var A:mang; l,r: longint);
   var
     i,j,x,y: longint;
   begin
     i:=l;
     j:=r;
     x:=a[(l+r) div 2];
     repeat
      while a[i]<x do inc(i);
      while x<a[j] do dec(j);
      if not(i>j) then
       begin
        y:=a[i];
        a[i]:=a[j];
        a[j]:=y;
        inc(i);
        j:=j-1;
       end;
     until i>j;
     if l<j then
      sort(a,l,j);
     if i<r then
      sort(a,i,r);
   end;


procedure docfile;
var   i,j:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n);
    for i:=1 to n do
        read(f,a[i]);
    for i:=1 to n do
        read(f,b[i]);
    close(f);
end;

procedure xuli;
var   i,j,res:data;
begin
    res:=0;
    i:=1;
    j:=1;
    while (i<=n) and (j<=n) do
        begin
            if b[j]>A[i] then
                begin
                    inc(res);
                    inc(i);
                    inc(j);
                end
            else
                inc(j);
        end;
    writeln(res);
end;
begin
    docfile;
    sort(a,1,n);
    sort(b,1,n);
    xuli;
end.

b. Code O(n)

const  fi='';
    nmax=200000;
type  data=longint;
var
    f:text;
    A,b:array[1..400000] of data;
    n:data;

procedure docfile;
var   i,j,x,spta,sptb:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n);
    fillchar(a,sizeof(a),0);
    b:=a;
    for i:=1 to n do
        begin
            read(f,x);
            inc(a[x]);
        end;
    spta:=0;
    for i:=1 to 400000 do
        for j:=1 to a[i] do
            begin
                inc(spta);
                a[spta]:=i;
            end;
    for i:=1 to n do
        begin
            read(f,x);
            inc(b[x]);
        end;
    sptb:=0;
    for i:=1 to 400000 do
        for j:=1 to b[i] do
            begin
                inc(sptb);
                b[sptb]:=i;
            end;
    close(f);
end;

procedure xuli;
var   i,j,res:data;
begin
    res:=0; i:=1; j:=1;
    while (j<=n) and (i<=n) do
        begin
            if b[j]>A[i] then
                begin
                    inc(res);
                    inc(i);
                end;
            inc(j);
        end;
    writeln(res);
end;

begin
    docfile;
    xuli;
end.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *