HSPC14J spoj – Sàng

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/HSPC14J/

1. Đề bài HSPC 2014

Sàng của Eratosthenes là thuật toán nổi tiếng để tìm tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn N. Thuật

toán như sau:

 1. Ghi ra tất cả các số nguyên giữa 2 và N.
 2. Tìm số nhỏ nhất chưa bị gạch và gọi nó là P (P là số nguyên tố).
 3. Gạch bỏ P và tất cả các bội số của nó mà chưa bị gạch.
 4. Nếu còn số chưa bị gạch bỏ, chuyển sang bước 2.

Viết một chương trình, cho N và K, tìm số nguyên thứ K bị gạch.

Input

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test nằm trên một dòng gồm các số nguyên N và K (2 ≤ K < N ≤ 1000).

Output

Với mỗi test, in ra trên một dòng số thứ K bị gạch bỏ.

Example

Input:
7 3
15 12
10 7

Output:
6
7
9

2. Code tham khảo HSPC14J spoj

const  fi='';
    nmax=1000;

type  data=longint;

var
    f:text;
    x,M:data;
    A:array[1..nmax] of boolean;

procedure xuli;
var   i,j,k:data;

begin
    for i:=1 to x do a[i]:=false;
    i:=2;
    k:=0;
    while i<=x do
        begin
            if not a[i] then
                begin
                    for j:=1 to x div i do
                        if not a[i*j] then
                            begin
                                inc(k);
                                if k=m then
                                    begin
                                        writeln(i*j);
                                        exit;
                                    end;
                                a[i*j]:=true;
                            end;
                end;
            inc(i);
        end;
end;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    while not eof(f) do
        begin
            readln(f,x,m);
            xuli;
        end;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *