HSPC14I spoj – Chơi nhảy

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/HSPC14I/

1. Đề bài HSPC14I spoj

Ba con chuột túi đang chơi trong sa mạc. Chúng đang chơi trên trục số, mỗi con nằm ở một số nguyên khác nhau. Trong một bước duy nhất, một con chuột túi bên ngoài nhảy vào khoảng trống giữa 2 con kia. Hai con chuột túi không bao giờ ở cùng một vị trí. Hãy giúp chúng chơi càng lâu càng tốt.

Input

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test trên một dòng gồm ba số nguyên A, B và C (0 < A < B < C < 100) là vị trí ban đầu của 3 con chuột túi.

Output

Với mỗi test, in ra số bước lớn nhất những con chuột túi có thể thực hiện.

Example

Input:
2 3 5
3 5 9

Output:
1
3

2. code tham khảo HSPC14I spoj

a. Code C++

#include <stdio.h>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main()
{
  int a,b,c;
  while (scanf("%d %d %d",&a,&b,&c)!=EOF)
    printf("%d\n", max(abs(a-b),abs(b-c))-1  );
  return 0;
}

b. Code pascal

var  a,b,c:byte;
  f:text;

function max(a,b:byte):byte;
begin
  if a>b then exit(a);
  exit(b);
end;

begin
  assign(f,''); reset(f);
  while not eof(f) do
    begin
      readln(f,a,b,c);
      writeln( max( abs(a-b)-1 , abs(b-c)-1  ) );
    end;
  close(f);
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *