MSE07B spoj – Double Queue

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MSE07B/vn/

1. Đề bài MSE07B spoj

Ngân hàng BIG-Bank mở một chi nhánh ở Bucharest và được trang bị một máy tính hiện đại với các công nghệ mới nhập, C2#,VC3+ … chỉ chuối mỗi cái là không ai biết lập trình.

Họ cần một phần mềm mô tả hoạt động của ngân hàng như sau: mỗi khách hàng có một mã số là số nguyên K, và khi đến ngân hàng giao dịch, họ sẽ nhận được 1 số P là thứ tự ưu tiên của họ. Các thao tác chính như sau

0 Kết thúc phục vụ

1 K P Thêm khách hàng K vào hàng đợi với độ ưu tiên P

2 Phục vụ người có độ ưu tiên cao nhất và xóa khỏi danh sách hàng đợi

3 Phục vụ người có độ ưu tiên thấp nhất và xóa khỏi danh sách hàng đợi.

Tất nhiên là họ cần bạn giúp rồi.

Input

Mỗi dòng của input là 1 yêu cầu, và chỉ yêu cầu cuối cùng mới có giá trị là 0. Giả thiết là khi có yêu cầu 1 thì không có khách hàng nào khác có độ ưu tiên là P.

K<=10^6, và P<= 10^7.Một khách hàng có thể yêu cầu phục vụ nhiều lần và với các độ ưu tiên khác nhau.

Output

Với mỗi yêu cầu 2 hoặc 3, in ra trên 1 dòng mã số của khách hàng được phục vụ tương ứng. Nếu có yêu cầu mà hàng đợi rỗng, in ra số 0.

Sample

Input :
2
1 20 14
1 30 3
2
1 10 99
3
2
2
0
Ouput:
0
20
30
10
0

 

2. Code tham khảo MSE07B spoj

const  fi='';
    nmax=10000000;
type  data=longint;
    data1=record
        gt,vt:data;
    end;

var
    f:text;
    Heapmin,Heapmax:array[0..nmax+1] of data1;
    posmin,posmax:array[0..nmax+1] of data;
    nheapmin,nheapmax:data;

procedure swap(var a,b:data1);
var   c:data1;
begin
    c:=a;
    a:=b;
    b:=c;
end;

procedure upheapmin(i:data);
var   j:data;
begin
    if (i=1) or (heapmin[i].gt>=heapmin[i div 2].gt) then exit;

    posmin[heapmin[i].gt]:=i div 2;
    posmin[heapmin[i div 2].gt]:=i;

    swap(heapmin[i],heapmin[i div 2]);
    upheapmin(i div 2);
end;

procedure upheapmax(i:data);
begin
    if (i=1) or (heapmax[i].gt<=heapmax[i div 2].gt) then exit;
    posmax[heapmax[i].gt]:=i div 2;
    posmax[heapmax[i div 2].gt]:=i;
    swap(heapmax[i],heapmax[i div 2]);
    upheapmax(i div 2);
end;

procedure downheapmin(i:data);
var   j:data;
begin
    j:=i*2;
    if j>nheapmin then exit;
    if (j<nheapmin) and (heapmin[j+1].gt<heapmin[j].gt) then inc(j);
    if Heapmin[j].gt>=heapmin[i].gt then exit;
    posmin[heapmin[i].gt]:=j;
    posmin[heapmin[j].gt]:=i;
    swap(heapmin[i],heapmin[j]);
    downheapmin(j);
end;


procedure downheapmax(i:data);
var   j:data;
begin
    j:=i*2;
    if j>nheapmax then exit;
    if (j<nheapmax) and (heapmax[j+1].gt>heapmax[j].gt) then inc(j);
    if Heapmax[j].gt<=heapmax[i].gt then exit;
    posmax[heapmax[i].gt]:=j;
    posmax[heapmax[j].gt]:=i;
    swap(heapmax[i],heapmax[j]);
    downheapmax(j);
end;


procedure add(k,p:data);
begin
    inc(nheapmin);
    heapmin[nheapmin].gt:=p;
    heapmin[nheapmin].vt:=k;
    posmin [p]:=nheapmin;

    inc(nheapmax);
    heapmax[nheapmax].gt:=p;
    heapmax[nheapmax].vt:=k;

    posmax [p]:=nheapmax;

    upheapmax(nheapmax);
    upheapmin(nheapmin);
end;

function popmax(v:data):data1;
begin
    popmax:=heapmax[v];
    heapmax[v]:=heapmax[nheapmax];
    dec(nheapmax);
    posmax[heapmax[v].gt]:=v;
    upheapmax(v);
    downheapmax(v);
end;

Function PopMin (v : LongInt) : data1;
     Begin
       PopMin:=HeapMin[v];
       HeapMin[v]:=HeapMin[nHeapmin];
       dec(nHeapmin);
       PosMin[Heapmin[v].gt]:=v;
       UpheapMin(v);
       DownheapMin(v);
     end;


procedure docfile;
var   i,j,q,k,p:data;
    tmp:data1;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    nheapmin:=0;
    nheapmax:=0;
    repeat
        read(f,q);
        if q=0 then break;
        if q=1 then
            begin
                read(f,k,p);
                add(k,p);
            end
        else
            if q=2 then
                begin
                    if nheapmax=0 then
                        writeln(0)
                    else
                        begin
                            tmp:=popmax(1);
                            writeln(tmp.vt);
                            popmin(posmin[tmp.gt]);
                        end;
                end
            else
                begin
                    if nheapmin=0 then
                        writeln(0)
                    else
                        begin
                            tmp:=popmin(1);
                            writeln(tmp.vt);
                            popmax(posmax[tmp.gt]);


                        end;
                end;
    until false;
    close(f);
end;

begin
    docfile;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *