Lời giải LATGACH4 – Lát gạch 4

Nguồn bài http://vn.spoj.com/problems/LATGACH4/

Đề bài LATGACH4 spoj

Cho một hình chữ nhật kích thước 2xN (1<=N<10^9). Hãy đếm số cách lát các viên gạch nhỏ kích thước 1×2 và 2×1 vào hình trên sao cho không có phần nào của các viên gạch nhỏ thừa ra ngoài, cũng không có vùng diện tích nào của hình chữ nhật không được lát.

Input

Gồm nhiều test, dòng đầu ghi số lượng test T ( T<=100 ). T dòng sau mỗi dòng ghi một số N.

Output

Ghi ra T dòng là số cách lát tương ứng lấy phần dư cho 111539786.

Example

Input:
3
1
2
3

Output:
1
2
3

Code tham khảo LATGACH4 spoj

const  fi='';
    sodu = 111539786;
    nmax = 1000000;

var   f:text;
    A:array[0..nmax] of longint;
    T,ti:word;
    i,tam:longint;

function fibo(n:int64):int64;
var   k1,k2:int64;
begin
    if n<=nmax then
        exit(a[n] mod sodu);

    if n mod 2 = 0 then
        begin
            k1:=fibo(n div 2) mod sodu;
            k2:=fibo(n div 2 - 1) mod sodu;
            fibo:=(((k1*k1) mod sodu )+ ((k2*k2) mod sodu)) mod sodu;
        end
    else
        fibo:= (fibo(n div 2)*((fibo(n div 2 + 1) + fibo(n div 2 - 1)) mod sodu)) mod sodu;
end;

begin
    A[1]:=1;
    a[2]:=2;
    for i:=3 to nmax do
        a[i]:=(a[i-1]+a[i-2]) mod sodu;

    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,t);
    for ti:=1 to t do
        begin
            readln(f,tam);
            writeln(fibo(tam));
        end;
    close(f);
end.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *