hướng dẫn EXPAR – spoj

Nguồn đề bài http://vn.spoj.com/problems/EXPAR/

1. Đề bài EXPAR spoj

Cho biểu thức số học chỉ chứa hai biến x, y, các hằng số và các phép toán +,−,×. Hãy xác định tính chẵn – lẻ của kết quả biểu thức dựa trên tính chẵn – lẻ của hai biến x, y.

Input

Dòng 1: xâu S có độ dài không quá 106 chỉ gồm các kí tự chữ số, chữ cái ′x′,  ′y′ và các dấu  phép toán +,−,∗. Xâu S đảm bảo là biểu thức toán học hợp lệ, các hằng số đều là số nguyên không âm và không có chữ số vô nghĩa.

Dòng 2,3: mỗi dòng ghi xâu ′Odd′ hay ′Even’ chỉ tính lẻ hay chẵn của tương ứng biến x và y.

Output

Ghi xâu ′Odd′ hay ′Even’ là kết quả của bài toán.

Example

Input:
x-y*2

Odd

Odd
Output:
Odd

2. Hướng dẫn EXPAR spoj

sử dụng kí pháp Balan để giải quyết bài toán, bên cạnh đó chuyển những số quá lớn trở thành số nhỏ để dễ dàng lưu trữ hơn. Dù số có lớn đến đâu nhưng tính chẳn lẽ của nó thì vẫn ko thay đổi, vì thế bạn chỉ cần chuyển số chẳn lớn thành số 2 và số lẻ lớn thành số 1 và dùng kí pháp balan là được.

3. Code tham khảo EXPAR spoj

[sociallocker]

const  fi='';
    nmax=1000010;
type  data=longint;
    data1=shortint;
var
    f:text;
    S:ansistring;
    n:data;
    v:array[0..nmax+1] of data1;
    c:array[0..nmax+1] of char;
    ic,iv:data;

procedure docfile;
var   i,dau,r:data;
    c:ansistring;
    k:string;
    tmp:ansistring;
    x,y:char;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,c);
    readln(f,k);
    if k='Odd' then
        x:='1'
    else
        x:='2';
    readln(f,k);
    if k='Odd' then
        y:='1'
    else
        y:='2';
    close(f);
    i:=1;
    n:=length(c);
    s:='';
    c:=c+' ';
    while i<=n do
        if c[i] in ['0'..'9'] then
            begin
                dau:=i;
                while c[i+1] in ['0'..'9'] do
                    inc(i);
                tmp:=copy(c,dau,i-dau+1);
                if tmp='0' then
                    s:=s+'0'
                else
                    if (ord(tmp[length(tmp)])-48) mod 2=0 then
                        s:=s+'2'
                    else
                        s:=s+'1';
                inc(i);
            end
        else
            begin
                s:=s+c[i];
                inc(i);
            end;
    n:=length(s);
    for i:=1 to n do
        if s[i]='x' then
            s[i]:=x
        else
            if s[i]='y' then
                s[i]:=y;
end;procedure themC(ch:char);
begin
    inc(ic);
    C[ic]:=ch;
end;

procedure themv(x:data1);
begin
    inc(iv);
    v[iv]:=x;
end;

function xemc:char;
begin
    exit(c[ic]);
end;

function xemv:data1;
begin
    exit(v[iv]);
end;

function bac(x:char):data;
begin
    if x='*' then
        exit(2)
    else
        if x in ['+','-'] then
            exit(1);
    exit(0);
end;

function layV:data1;
begin
    layv:=v[iv];
    dec(iv);
end;

procedure layc;
begin
    dec(ic);
end;

procedure tinh(x:char);
var   a,b:data1;
begin
    b:=layv;
    a:=layv;
    case x of
    '+': themv(a+b);
    '-': themv(a-b);
    '*': themv(a*b);
    end;
    if v[iv] <> 0 then
        if v[iv] mod 2=0 then
            V[iv]:=2
        else
            v[iv]:=1;
end;


procedure xulitinh(ch:char);
begin
    while bac(ch)<=bac(xemc) do
        begin
            tinh(xemc);
            layc;
        end;
    themc(ch);
end;


procedure xuli;
var   i,j:data;
begin
    iv:=0;
    ic:=0;
    for i:=1 to n do
        begin
            if s[i] in ['0'..'2'] then
                themV(ord(s[i])-48)
            else
                xulitinh(s[i]);
        end;
    while ic<>0 do
        begin
            tinh(xemc);
            layc;
        end;
    if v[iv] mod 2 = 0 then
        writeln('Even')
    else
        writeln('Odd');
end;

begin
    docfile;
    xuli;
end.

[/sociallocker]

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *