YB_KT2B2 spoj THPTCBT – 20686. Phần thưởng

Nguồn đề bài http://www.spoj.com/THPTCBT/problems/YB_KT2B2/

Đề bài YB_KT2B2 spoj

TIMBERSAW oai hùng ngày nào nay đã trở thành bác bảo vệ của rừng Radiant (có dạng hình chữ nhật kích thước MxN). Để đền đáp công lao to lớn của TIMBERSAW, Chúa đất cho phép anh chọn một khu rừng hình chữ nhật có kích thước k*k, có các cạnh song song với các bìa rừng và Chúa đất chỉ cho phép anh khai thác cây trên đường biên của khu rừng đó. Biết giá trị của mỗi cây trong khu rừng Radiant là a[i,j] nguyên.

Bạn hãy giúp TIMBERSAW chọn một khu rừng có giá trị cao nhất mà vẫn thỏa mãn yêu cầu của Chúa đất.

Input

 • Dòng 1: Gồm 3 số m, n , k ( 0< k ≤ min(m,n); m,n ≤ 1000).
 • m dòng sau, mỗi dòng n số nguyên là giá trị của mỗi cây trong khu rừng.

Output

 • Một số duy nhất là giá trị cao nhất mà TIMBERSAW có thể nhận được.

Example

Input:
4 4 3
3 4 5 -5
-7 0 7 2
3 -7 6 -4
1 -6 -3 -5
Output:
14

Hướng dẫn giải YB_KT2B2 spoj

Gợi ý: cách làm tương tự như bài BONUS, bạn có thể search trên trang web.

Code tham khảo YB_KT2B2 spoj

const  fi='';
    nmax=1000;
type  data=longint;
var
    f:text;
    A:array[0..nmax+1, 0..nmax+1] of int64;
    n,m,k:data;

procedure docfile;
var   i,j:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,m,n,k);
    for i:=0 to m+1 do
        a[i,0]:=0;
    for j:=0 to n+1 do
        a[0,j]:=0;

    for i:=1 to m do
        for j:=1 to n do
            begin
                read(f,a[i,j]);
                a[i,j]:=a[i-1,j]+a[i,j-1]-a[i-1,j-1]+a[i,j];
            end;
    close(f);
end;


function max(a,b:int64):int64;
begin
    if a>b then exit(a);
    exit(b);
end;

procedure QHD;
var   i,j,bt:data;
    res:int64;
begin
    res:=low(int64);
    for i:=k to m do
        for j:=k to n do
            begin
                bt:=A[i,j]-a[i-k,j]-a[i,j-k]+a[i-k,j-k];
                if k>2 then
                bt:=bt-(A[i-1,j-1]-a[i-k+1,j-1]-a[i-1,j-k+1]+a[i-k+1,j-k+1]);
                res:=max(res,bt);
            end;
    writeln(res);
end;

begin
    docfile;
    QHD;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *