MMASS PTIT121E spoj – Nguyên tố hóa học

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MMASS/

1. Đề bài MMASS PTIT121E spoj

Hóa chất chỉ gồm các nguyên tố C, H, O có trọng lượng 12,1, 16 tương ứng.

Nó được biểu diễn dạng “nén”, ví dụ COOHHH là CO2H3 hay CH (CO2H) (CO2H) (CO2H) là CH(CO2H)3. Nếu ở dạng nén thì số lần lặp >=2 và <=9.

Tính khối lượng hóa chất.

Input

Gồm một dòng mô tả hóa chất không quá 100 kí tự chỉ gồm C, H, O, (, ), 2,..,9.

Output

Khối lượng của hóa chất (luôn <=10000).

Example

INPUTOUTPUT
COOH45
INPUTOUTPUT
CH(CO2H)3148
INPUTOUTPUT
((CH)2(OH2H)(C(H))O)3222

2. Gợi ý MMASS PTIT121E spoj

– Ứng dụng stack. xem code mẫu để hiểu rõ hơn

3. Code tham khảo MMASS PTIT121E spoj

const  fi='';
var
    s:string;
    n:longint;
    f:text;
    Stack:array[0..100+50] of longint;
    last,i,tmp,stmp:longint;

function KL(x:char):longint;
begin
    if x='C' then
        exit(12);
    if x='O' then
        exit(16);
    exit(1);
end;

procedure add(x:longint);
begin
    inc(last);
    stack[last]:=x;
end;

function push:longint;
begin
    push:=stack[last];
    dec(last);
end;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,s);
    close(f);
    n:=length(s);
    last:=0;
    for i:=1 to n do
        begin
            if s[i]='(' then
                begin
                    add(0);
                    continue;
                end;
            if s[i] in ['C','H','O'] then
                begin
                    add(KL(s[i]));
                    continue;
                end;

            if s[i] in ['2'..'9'] then
                begin
                    add((ord(s[i])-48)*push);
                    continue;
                end;
            if s[i]=')' then
                begin
                    stmp:=0;
                    while last<>0 do
                        begin
                            tmp:=push;
                            if tmp=0 then break;
                            stmp:=stmp+tmp;
                        end;
                    add(stmp);
                end;
        end;
    tmp:=0;
    for i:=1 to last do
        inc(tmp,stack[i]);
    writeln(tmp);
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *