P134SUMB spoj PTIT – SUM4 B – Lát sàn

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P134SUMB/

1. Đề bài P134SUMB spoj

Một sàn nhà hình chữ nhật kích thước m x n (m <=n) được lát kín bởi các viên gạch hình vuông kích thước 1 đơn vị. Những viên gạch sát tường có màu xanh còn những viên gạch còn lại có màu vàng.

Cho biết số gạch màu xanh (G) và số gạch màu vàng (Y), các bạn hãy xác định kích thước của sàn nhà.

Input

Gồm 2 số G và Y (G <= 10^9; Y<= 10^18).

Input luôn được đảm bảo để có đáp án và không có trường hợp nào Y = 0.

Output

In ra kích thước của sàn nhà theo đúng thứ tự.

Example

Input:
10 2

Output:

3 4

2. Code tham khảo bài P134SUMB spoj PTIT 

const  fi='';
type
    data=longint;
var
    f:text;
    G:real;
    V:real;

procedure xuli;
var   x1:real;
begin
    x1:=round(G+4 - sqrt(sqr(G+4) - 16*(G+V) ) ) div 4;
    writeln(round(x1),' ', round(V+G) div round(x1) );
end;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,G,V);
    close(f);
    xuli;
end.

2 thoughts on “P134SUMB spoj PTIT – SUM4 B – Lát sàn

  • cái này bạn dựa vào tính chất của hình chữ nhật, rồi lập phương trình suy ra, chứ h muốn mình chỉ chi tiết sau có phương trình đó thì mình không giúp được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *