P134SUMF spoj PTIT – SUM4 F – Sàng nguyên tố

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P134SUMF/

1. Đề bài P134SUMF spoj PTIT

Tí và Tèo đang cùng nhau học về sàng nguyên tố Eratosthenes.

Thuật toán sàng nguyên tố để tìm các số nguyên tố từ 2 tới N như sau:

1. Viết tất cả các số nguyên từ 2 tới N theo đúng thứ tự.

2. Tìm số nguyên nhỏ nhất chưa bị gạch. Gọi số đó là P. P sẽ là số nguyên tố.

3. Gạch bỏ P và tất cả các bội của nó.

4. Nếu tất cả các số chưa bị gạch bỏ, quay lại bước 2.

Tí đố Tèo rằng, cho trước N và K, hãy tìm số thứ K sẽ bị gạch bỏ.

Input

Chứa 2 số nguyên N và K (2 ≤ K < N ≤ 1000).

Output

Hãy in ra số thứ K sẽ bị gạch bỏ.

Example

Test 1:

Input:

7 3

Output:

6

 

Test 2:

Input:

15 12

Output:

7

 

Test 3:

Input:

10 7

Output:

9

Giải thích test 3: Các số lần lượt bị gạch bỏ sẽ là 2, 4, 6, 8, 10, 3, 9, 5, 7.

Do đó số thứ 7 sẽ là 9.

2. Code tham khảo P134SUMF spoj PTIT

Áp dụng thuật toán  sàng nguyên tố Eratosthenes bình thường, 😀 còn lại thì đếm là được.

a. Code pascal

const  fi='';
    nmax=1000;

type  data=longint;

var
    f:text;
    x,M:data;
    A:array[1..nmax] of boolean;

procedure xuli;
var   i,j,k:data;

begin
    for i:=1 to x do a[i]:=false;
    i:=2;
    k:=0;
    while i<=x do
        begin
            if not a[i] then
                begin
                    for j:=1 to x div i do
                        if not a[i*j] then
                            begin
                                inc(k);
                                if k=m then
                                    begin
                                        writeln(i*j);
                                        exit;
                                    end;
                                a[i*j]:=true;
                            end;
                end;
            inc(i);
        end;
end;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    while not eof(f) do
        begin
            readln(f,x,m);
            xuli;
        end;
end.

b. Code c++

#include<stdio.h>
#include <cmath>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
   int i,j,*a,k,count=0,n;
   cin >> n >> k;
   a=new int[n+1];
   for(i=2;i<=n;i++)
   a[i]=1;
   for(i=2;i<=n/2;i++)
   for(j=1;j<=n/i;j++)
   {
     if(a[i*j]==1)  //nếu là số chưa xử lý thì xóa đến hết n số
     {
      a[i*j]=0;
      count++;
      if(count==k)
        cout << i*j;
     }
  }
}

One thought on “P134SUMF spoj PTIT – SUM4 F – Sàng nguyên tố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *