cộng trừ nhân chia phân số trong pascal

Đề bài: viết chương trình nhập vào 2 phân số a/b , c/d với a/b lớn hơn c/d và không âm. Hãy tính các phép toán cộng, trừ, nhân, chia và xuất ra màn hình.

Lưu ý: kết quả phải tối giản.

Lời giải cộng trừ nhân chia phân số trong pascal

– Cơ sở đề mình viết các phép tính là do tính chất của toán học, xem hình để dễ hiểu hơn…

– ở code dưới đây mình sẽ ko chặn các trường hợp input cho ra kết quả vô nghĩa nên các bạn tự cải tiến nếu cần.

– ở phép tính chia, thật ra chỉ cần gọi procedure nhân rồi nghịch đảo lại là được, nhưng do xuất kết quả ở trong procedure luôn nên nó sẽ hiện dấu nhân, vì vậy mình sẽ viết lại cái khác.

– Để phân số có tính tối giản thì chỉ cần chia tử và mẫu cho ước chung lớn nhất của tử và mẫu.

– Nếu kết quả tu/mau có dạng tu/1 thì chỉ cần xuất tử. vì phân số có mẫu là 1 vô nghĩa.

….. còn ở phép nhân và chia, chỉ cần tử bằng 0 thì kết quả sẽ bằng 0.

 

Code cộng, trừ, nhân chia trong pascal

var
    a,b,c,d:longint;

function ucln(a,b:longint):longint;
var   r:longint;
begin
    while a mod b <>0 do
        begin
            r:=a mod b;
            a:=b;
            b:=r;
        end;
    exit(b);
end;

procedure cong(a,b,c,d:longint);
var   tu, mau,UC:longint;
begin
    tu:=a*d+b*c;
    mau:=b*d;
    UC:=ucln(tu,mau);
    tu:=tu div uc;
    mau:=mau div uc;
    if mau=1 then
        writeln(a,'/',b,' + ',c,'/',d,' = ',tu)
    else
        writeln(a,'/',b,' + ',c,'/',d,' = ',tu,'/',mau);
end;

procedure tru(a,b,c,d:longint);
var   tu, mau,UC:longint;
begin
    tu:=a*d-b*c;
    mau:=b*d;
    UC:=ucln(tu,mau);
    tu:=tu div uc;
    mau:=mau div uc;
    if mau=1 then
        writeln(a,'/',b,' - ',c,'/',d,' = ',tu)
    else
        writeln(a,'/',b,' - ',c,'/',d,' = ',tu,'/',mau);
end;

procedure nhan(a,b,c,d:longint);
var   tu, mau,UC:longint;
begin
    tu:=a*c;
    mau:=b*d;
    UC:=ucln(tu,mau);
    if tu=0 then
        begin
            writeln(a,'/',b,' * ',c,'/',d,' = ',0);
            exit;
        end;
    tu:=tu div uc;
    mau:=mau div uc;
    if mau=1 then
        writeln(a,'/',b,' * ',c,'/',d,' = ',tu)
    else
        writeln(a,'/',b,' * ',c,'/',d,' = ',tu,'/',mau);
end;

procedure chia(a,b,c,d:longint);
var   tu, mau,UC:longint;
begin
    tu:=a*d;
    mau:=b*c;
    UC:=ucln(tu,mau);
    if tu=0 then
        begin
            writeln(a,'/',b,' : ',c,'/',d,' = ',0);
            exit;
        end;
    tu:=tu div uc;
    mau:=mau div uc;
    if mau=1 then
        writeln(a,'/',b,' : ',c,'/',d,' = ',tu)
    else
        writeln(a,'/',b,' : ',c,'/',d,' = ',tu,'/',mau);
end;

begin
    read(a,b,c,d);
    cong(a,b,c,d);
    tru(a,b,c,d);
    nhan(a,b,c,d);
    chia(a,b,c,d);
    readln;
    readln;
end.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *