P135SUME spoj PTIT – SUM5 E – Bản nhạc

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P135SUMA/

1. Đề bài P135SUME spoj

Tít là một cô bé không yêu thích âm nhạc cho lắm. Vì vậy mẹ đã đưa Tít đến một lớp nhạc dành cho trẻ em. Buổi học đầu tiên của Tít khá đơn giản, đó là làm quen với các nốt nhạc cơ bản: Đồ, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si, Đố. Cô giáo đưa cho Tít một đoạn nhạc với 8 nốt, và yêu cầu xác định đoạn nhạc đang lên cao hay xuống thấp?

Input

Gồm 8 số nguyên  (nằm trong khoảng từ 1 tới 8). Các số từ 1 tới 8 theo thứ tự tương ứng với các âm Đồ, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si, Đố.

Output

In ra một dòng duy nhất, “ascending” nếu đoạn nhạc đang lên cao, “descending” nếu đoạn nhạc đang đi xuống, và “mixed” trong trường hợp còn lại.

Example

Test 1:

Input:

1 2 3 4 5 6 7 8

Output:

ascending

 

Test 2:

Input:

8 7 6 5 4 3 2 1

Output:

descending

Test 3:

Input:

8 1 7 2 6 3 5 4

Output:

mixed

2. Gợi ý P135SUME spoj

– Bài này khá đơn giản, chỉ cần thực hiện các phép so sánh là được

3. Code tham khảo P135SUME spoj PTIT

const  fi='';
type  data=longint;
var
    f:text;
    i:data;
    A:array[1..8] of data;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    for i:=1 to 8 do
        read(f,a[i]);
    close(f);
    for i:=1 to 7 do
        if not (a[i]<=a[i+1]) then
            break;
    if (i=7) and (a[i]<=a[i+1]) then
        writeln('ascending')
    else
        begin
            for i:=1 to 7 do
                if not (a[i]>a[i+1]) then
                    break;
            if (i=7) and (a[i]>a[i+1]) then
                writeln('descending')
            else
                writeln('mixed');
        end;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *