P136SUMH spoj PTIT – SUM6 H – Mua kẹo 2

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P136SUMH/

1. Đề bài P136SUMH spoj

Thấy Tí đi mua kẹo được có ưu đãi đặc biệt, Tèo cũng đi mua kẹo ở cửa hàng đó và đòi bác chủ cửa hàng giảm giá cho mình. Bác chủ cửa hàng chấp nhận và sẽ giảm giá trung bình cho mỗi chiếc kẹo không quá 1 đồng (phụ thuộc vào số tiền mà Tèo có). Chẳng hạn Tèo muốn mua 38 chiếc kẹo, giá mỗi chiếc là 24 đồng, nhưng Tèo chỉ có 894 đồng, bác chủ cửa hàng vẫn đồng ý bán cho Tèo vì khi đó giá mỗi chiếc kẹo là 894/38 = 23.53 (>23 đồng).

Tuy nhiên, Tèo còn khôn lỏi hơn nữa, Tèo chỉ đưa ra cho bác chủ cửa hàng số tiền nhỏ nhất có thể để mua đủ số kẹo. Các bạn hãy thử tính xem Tèo cần bỏ ra ít nhất bao nhiêu tiền?

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số A và C (1 <= A, C <= 100) là số kẹo mà Tèo cần mua, và giá của mỗi chiếc kẹo tại cửa hàng.

Output

In ra số tiền nhỏ nhất mà Tèo cần phải trả.

Example

Test 1:

Input:

38 24

Output:

875

Test 2:

Input:

1 100

Output:

100

Test 3:

Input:

10 10

Output:

91

2. Code tham khảo P136SUMH spoj PTIT

var
	a,b:longint;
begin
	readln(a,b);
	writeln(a*(b-1)+1);

end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *