P145SUMF spoj PTIT – Trang trí bàn cờ

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P145SUMF/

1. Đề bài P145SUMF spoj

Tí đang muốn làm một cái bàn cờ vua mới cho riêng mình. Sau khi được anh trai làm cho một tấm gỗ phẳng và nhẵn, Tí bắt đầu sơn màu cho bàn cờ của mình. Bàn cờ của Tí gồm có RxC ô, mỗi ô có chiều cao bằng A và chiều rộng bằng B, chúng được tô màu đen, trắng xen kẽ.

Nhiệm vụ của các bạn là hãy mô tả bàn cờ của Tí.

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số nguyên R và C.

Dòng thứ 2 gồm 2 số nguyên A và B (A, B, R, C <= 10).

Output

In ra R*A hàng, mỗi hàng gồm C*B kí tự miêu tả bàn cờ của Tí sau khi được trang trí. Ô màu đen được thể hiện bằng kí tự ‘X’, màu trắng thể hiện bằng kí tự ‘.’.

Example

Test 1:

Input:

2 4
2 2

Output:

XX..XX..
XX..XX..
..XX..XX
..XX..XX

Test 2:

Input:

5 5
2 3

Output:

XXX…XXX…XXX
XXX…XXX…XXX
…XXX…XXX…
…XXX…XXX…
XXX…XXX…XXX
XXX…XXX…XXX
…XXX…XXX…
…XXX…XXX…
XXX…XXX…XXX
XXX…XXX…XXX

2. Code tham khảo P145SUMF spoj PTIT

const  fi='';
  nmax=101;
type  data=integer;
var
  A,B,R,C:data;
  f:text;

procedure xuli;
var   i,j,k,l:data;
begin
  for k:=1 to r do // o
    begin
      for l:=1 to a do // kich thuoc o
        begin

        for i:=1 to c do // o
          for j:=1 to b do // kick thuoc o
            begin
              if ((i mod 2<>0) and (k mod 2<>0)) or ((i mod 2 =0) and (k mod 2 = 0))then
                write('X')
              else
                write('.');
            end;
        if (k=r) and (l=a) then exit;
        writeln;
        end;
    end;
end;

begin
  assign(f,fi); reset(f);
  readln(f,r,c);
  readln(f,a,b);
  close(f);
  xuli;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *