P146PROC spoj PTIT – ROUND 6C – Bút màu

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P146PROC/

1. Đề bài P146PROC spoj

Tí nhờ mẹ đi mua bút màu để chuẩn bị cho giờ vẽ tranh trên lớp. Tí dặn mẹ mua 4 bút màu khác nhau, nhưng mẹ Tí lại quên mất, chỉ nhớ là mua 4 cái bút màu cho Tí.

Về đến nhà, Tí bắt đền mẹ vì đã không mua đủ 4 màu cho Tí. Tí đòi mẹ ra hiệu sách mua thêm, để có đủ 4 màu vẽ cho ngày mai.

Các bạn hãy tính xem mẹ Tí cần mua thêm ít nhất bao nhiêu chiếc bút màu?

Input

Một dòng duy nhất gồm 4 số nguyên s1, s2, s3, s4 (1<= s1, s2, s3, s4 <= 10^9) thể hiện màu của 4 chiếc bút mà mẹ vừa mới mua cho Tí.

Output

In ra số lượng bút màu ít nhất cần mua thêm cho Tí.

Example

Test 1:

Input:

1 7 3 3

Output:

1

 

Test 2:

Input:

7 7 7 7

Output:

3

2. Code tham khảo P146PROC spoj PTIT

var
    a:array[1..5] of longint;
    i,j:longint;
    dem:longint=0;

procedure sort(l,r: longint);
   var
     i,j,x,y: longint;
   begin
     i:=l;
     j:=r;
     x:=a[(l+r) div 2];
     repeat
      while a[i]<x do
      inc(i);
      while x<a[j] do
      dec(j);
      if not(i>j) then
       begin
        y:=a[i];
        a[i]:=a[j];
        a[j]:=y;
        inc(i);
        j:=j-1;
       end;
     until i>j;
     if l<j then
      sort(l,j);
     if i<r then
      sort(i,r);
   end;

begin
    for i:=1 to 4 do
        read(a[i]);
    a[5]:=0;
    sort(1,4);
    for i:=1 to 4 do
        begin
            j:=i;
            while a[j]=a[j+1] do
                begin
                    inc(j);
                    inc(dem);
                end;
            if j=4 then break;

        end;

    writeln(dem);
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *