P146PROD spoj PTIT – Luyện tập ACM

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P146PROD/

1. Đề bài P146PROD spoj

Sắp đến ACM PTIT 2014, team 3T gồm Tí, Tèo và Tồ tích cực luyện tập hăng say các contest online trên mạng. Một trong những mục tiêu của đội là tiết kiệm thời gian. Cả team quyết định chỉ tập trung vào các bài toán mà có ít nhất 2 thành viên đã có hướng giải quyết.

Các bạn hãy tính xem số lượng bài toán nhiều nhất mà team 3T có thể giải quyết là bao nhiêu?

Input

Dòng đầu tiên gồm số nguyên n (1 <= n <= 1000) là số bài toán.

N dòng tiếp theo gồm mỗi dòng có 3 số chỉ chứa 0 và 1. Cột 1 là của Tí, cột 2 của Tèo, và cột 3 của Tồ. Số 1 thể hiện người đó có phương án giải quyết, và số 0 thể hiện không có phương án.

Output

In ra số bài toán mà team 3T có thể giải quyết nhiều nhất có thể.

Example

Test 1:

Input:

3
1 1 0
1 1 1
1 0 0

Output:

2

 

Test 2:

Input:

2
1 0 0
0 1 1

Output:

1

2. Code tham khảo P146PROD spoj PTIT

a. Code pascal

type  data=longint;
var
    n,i,a,dem,res:data;
begin
    readln(n);
    res:=0;
    for i:=1 to n do
        begin
            read(a);
            dem:=0;
            if a=1 then
                inc(dem);
            read(a);
            if a=1 then
                inc(dem);
            read(a);
            if a=1 then
                inc(dem);
            if dem>1 then
                inc(res);
        end;
    write(res);
end.

b. Code C++

#include <stdio.h>
using namespace std;
int main()
{
  int n;
  scanf("%d",&n);
  int i,j, dem=0,sl,x;
  for (i=1; i<=n; i++)
  {
    sl=0;
    for (j=1; j<=3; j++)
    {
      scanf("%d",&x);
      if (x==1) sl++;
    }
    if (sl>1) dem++;
  }
  printf("%d",dem);
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *