P152PROF PTIT spoj – ROUND 2F – Min max

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P152PROF/

1. Đề bài P152PROF PTIT spoj

Cho số tự nhiên m và số nguyên s không âm. Nhiệm vụ của bạn là tìm số bé nhất và lớn nhất có m chữ số và tổng chữ số bằng s.

Input

Dòng đầu gồm 2 số m và s (1 ≤ m ≤ 100, 0 ≤ s ≤ 900).

Output

In ra kết quả của bài toán.

Số đầu tiên là số bé nhất, số thứ hai là số lớn nhất. Nếu không có đáp án in ra “-1 -1”.

Example

Input:
2 15

Output:
69 96

2. Hướng dẫn P152PROF PTIT spoj

Mình sẽ hướng dẫn các bạn giải từng tình huống sau:

– Nếu m=1 và s=0 thì kết quả là “0 0”.

– Tiếp tục, dễ dàng nhận thấy khi s=0 hoặc s>9*m thì kết quả sẽ cho ra một số vô nghĩa nên lúc này kết quả sẽ là “-1 -1”.

– Tìm số lớn nhất có tổng các chữ số bằng S:

+ Ưu tiên điền các số lớn nhất còn có thể điền vào các vị trí đầu tiên. các số lớn nhất đó có thể là [0..9] và nó phụ thuộc vào S còn lại, mỗi lần điền như vậy cập nhật lại s còn lại. khi điền hết thì cho những số cuối cùng chưa điền bằng 0. Nhận thấy với cách làm này ta luôn thu được 1 số có nghĩa vì các số 0 luôn ở phía sau.

– Tìm số nhỏ nhất có tổng các chữ số bằng S:

+ việc tìm số nhỏ nhất có thể dựa trên kết quả của số lớn nhất đã tìm được ở trên.

+ ở đây rất dễ sai vì nó còn xét đến chữ số có nghĩa. bạn dễ dàng nhận thấy nếu lật ngược kết quả lớn nhất tìm được ở trên thì sẽ cho ra số nhỏ nhất (và khả năng có chữ số vô nghĩa).

+ Cách xử lí: Nếu chữ số đầu tiên sau khi lật ngược xâu kết quả lớn nhất mà bằng 0 thì mình sẽ cho nó bằng 1. và đi tìm 1 vị trí khác có chữ số khác 0, giảm nó xuống 1 đơn vị là xong.

– Xuất ra KQ bài toán

3. code tham khảo P152PROF PTIT spoj

const  fi='';
    nmax=100;
type  data=longint;
var
    f:text;
    m,s:data;
    A:array[0..nmax+1] of data;
procedure xuli;
var   i,j,stam:data;
begin
    if (m=1) and (s=0) then
        begin
            writeln('0 0');
            exit;
        end;
    if (s>9*m) or (s=0) then
        begin
            writeln('-1 -1');
            exit;
        end;
    // tim so nho nhat.
    stam:=s;
    for i:=1 to m do a[i]:=0;
    for i:=m downto 1 do
        begin
            for j:=9 downto 0 do
                if stam-j>=0 then
                    begin
                        a[i]:=j;
                        stam:=stam-j;
                        break;
                    end;
            if a[i]=0 then break;
        end;
    if a[1]=0 then
        begin
            A[1]:=1;
            for j:=2 to m do
                if a[j]<>0 then
                    begin
                        a[j]:=a[j]-1;
                        break;
                    end;
        end;
    for i:=1 to m do
        write(a[i]);
    write(' ');
    // tim so lon nhat.
    stam:=s;
    for i:=1 to m do A[i]:=0;
    for i:=1 to m do
        begin
            for j:=9 downto 0 do
                if stam-j>=0 then
                    begin
                        A[i]:=j;
                        stam:=stam-j;
                        break;
                    end;
            if A[i]=0 then break;
        end;
    for i:=1 to m do
        write(a[i]);

end;
begin
    assign(f,fi); reset(f); readln(f,m,s); close(f);
    xuli;
end.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *