PTIT126E spoj PTIT – Bỏ phiếu

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT126E/

1. Đề bài PTIT126E spoj

Có một số người tham gia trong một cuộc bầu cử, lá phiếu của mỗi người được ghi lại với kí hiệu như sau:

–       Y nghĩa là đồng ý.

–       N nghĩa là không đồng ý.

–       P nghĩa là có mặt, nhưng không bỏ phiếu.

–       A nghĩa là vắng mặt.

Nhiệm vụ của bạn là từ danh sách trạng thái này, xác định kết quả của cuộc bầu cử : Nếu ít nhất một nửa số người vắng mặt, in ra “need quorum”. Ngược lại, cuộc bầu cử được tính. Nếu số người đồng ý lớn hơn số người không đồng ý, in ra “yes”. Nếu số người không đồng ý lớn hơn số người đồng ý, in ra ‘’no’’. Nếu số người đồng ý bằng số người không đồng ý, in ra ‘tie’.

Input

–       Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test là 1 dòng chứa danh sách trạng thái của một số người tham gia cuộc bầu cử.  (2 <= Số người <= 70)

–       Bộ test kết thúc bởi dòng chứa dấu ‘#’

Output

–       Mỗi bộ test in trên 1 dòng chứa kết quả của cuộc bầu cử.

Example

Input:
YNNAPYYNY
YAYAYAYA
PYPPNNYA
YNNAA
NYAAA
#
Output:
yes
need quorum
tie
no
need quorum

2. Lời giải PTIT126E spoj PTIT – Bỏ phiếu

– Bài này chủ yếu rèn luyện về câu điều kiện, biến đếm, tư duy hiểu đề và các đọc file với số lần không biết trước.

– Các bạn chỉ cần đếm số phiếu Y, N, P, A rồi so sánh theo yêu cầu đề bài là được.

3. Code tham khảo PTIT126E spoj PTIT – Bỏ phiếu

const  fi='';
type  data=integer;
var
    f:text;
    s:string;

procedure xuli;
var   i:data;
    Y,N,P,A,tmp:data;
begin
    y:=0;
    n:=0;
    p:=0;
    a:=0;
    for i:=1 to length(s) do
        begin
            if s[i]='Y' then
                inc(y)
            else
                if s[i]='N' then
                    inc(n)
                else
                    if s[i]='P' then
                        inc(p)
                    else
                        inc(a);
        end;
    tmp:=n+y+p;
    if tmp<=a then
        writeln('need quorum')
    else
        if y>n then
            writeln('yes')
        else
            if n>y then
                writeln('no')
            else
                if n=y then
                    writeln('tie');

end;

procedure docfile;
var   i:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    repeat
        readln(f,s);
        if s='#' then
            begin
                close(f);
                exit;
            end;
        xuli;
    until FALSE;
end;


begin
    docfile;
end.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *