Danh sách một số bài tập quy hoạch động trên spoj

Danh sách một số bài tập quy hoạch động trên spoj

http://vn.spoj.com/problems/MAXARR1/

http://vn.spoj.com/problems/PTRANG/

http://vn.spoj.com/problems/QBMAX/

http://vn.spoj.com/problems/QBSTR/

http://vn.spoj.com/problems/LNACS/

http://vn.spoj.com/problems/QBSEQ/

http://vn.spoj.com/problems/NKPALIN/

http://vn.spoj.com/problems/NKTICK/

http://vn.spoj.com/problems/VCOWFLIX/

http://www.spoj.com/problems/STREET/

http://vn.spoj.com/problems/AMSSEQ/

http://vn.spoj.com/problems/BCDIV/

http://vn.spoj.com/problems/LATGACH/

http://vn.spoj.com/problems/BLGEN/

http://vn.spoj.com/problems/BONUS/

http://vn.spoj.com/problems/C11CAVE/

http://vn.spoj.com/problems/C11KM/

http://vn.spoj.com/problems/MPILOT/

http://vn.spoj.com/problems/SETNJA/

http://vn.spoj.com/problems/TREEPATH/

http://vn.spoj.com/problems/VSTEPS/

http://vn.spoj.com/problems/QBPAL/

http://vn.spoj.com/problems/M3TILE/

http://www.spoj.com/problems/BYTESH1/

http://vn.spoj.com/problems/NKSEQ/

http://vn.spoj.com/problems/NKCABLE/ 

http://vn.spoj.com/problems/NKREZ/ 

http://vn.spoj.com/problems/MBLAST/

http://vn.spoj.com/problems/DTDOI/

http://vn.spoj.com/problems/LSFIGHT/

http://vn.spoj.com/problems/MAXCUB/

http://vn.spoj.com/problems/PBCDEM/

http://vn.spoj.com/problems/COUNTPL/ 

http://vn.spoj.com/problems/LQDGONME/

http://vn.spoj.com/problems/NKPATH/

http://vn.spoj.com/problems/PVOI14_4/ 

http://vn.spoj.com/problems/HAF1/ 

http://vn.spoj.com/problems/STMERGE/

http://vn.spoj.com/problems/KKDD/

http://vn.spoj.com/problems/MMAXPER/ 

http://vn.spoj.com/problems/HELPPM/ 

http://vn.spoj.com/problems/QBTICKET/

http://vn.spoj.com/problems/BARICAVN/ 

http://vn.spoj.com/problems/BARIC/ 

http://vn.spoj.com/problems/C11BC1/

http://vn.spoj.com/problems/KAGAIN/

http://vn.spoj.com/problems/QBRECT/

http://vn.spoj.com/problems/CREC01/

http://vn.spoj.com/problems/QBSQUARE/

http://www.spoj.com/problems/MAXSUMSQ/

http://vn.spoj.com/problems/LEM6/

http://vn.spoj.com/problems/C11SUM/

http://vn.spoj.com/problems/CHNTOWER/

http://vn.spoj.com/problems/CTNBULLS/

http://vn.spoj.com/problems/DTGAME/

http://vn.spoj.com/problems/EGG/

http://vn.spoj.com/problems/HSPC14H/

http://vn.spoj.com/problems/IVANA/

http://vn.spoj.com/problems/LEM7/

http://vn.spoj.com/problems/LINEGAME/

http://vn.spoj.com/problems/MINCUT/

http://vn.spoj.com/problems/VODIVIDE/

http://vn.spoj.com/problems/CTNOWN

http://vn.spoj.com/problems/OWN2

http://vn.spoj.com/problems/DHCAT

http://vn.spoj.com/problems/MREPLBRC

http://vn.spoj.com/problems/DISNEY1

http://vn.spoj.com/problems/DISNEY2

http://vn.spoj.com/problems/QOS/

http://vn.spoj.com/problems/LCS2X/

http://vn.spoj.com/problems/VOMARBLE/

http://vn.spoj.com/problems/NSRAIL/

http://vn.spoj.com/problems/BCHESS/

http://vn.spoj.com/problems/KINGDOM/

http://vn.spoj.com/problems/KVIP/

http://vn.spoj.com/problems/VBOARD/

http://vn.spoj.com/problems/ELEVATOR/

http://vn.spoj.com/problems/DPER/

http://vn.spoj.com/problems/VOSFENCE/

http://vn.spoj.com/problems/TREASRE/

http://vn.spoj.com/problems/NHPAINT/

http://vn.spoj.com/problems/VOBOARD3/

http://vn.spoj.com/problems/C11STAR/

http://vn.spoj.com/problems/DIGIT/

http://vn.spoj.com/problems/LGAME/

http://vn.spoj.com/problems/QTDIVSEQ/

http://vn.spoj.com/problems/QTGIFT1/

http://vn.spoj.com/problems/QTREEV/

http://vn.spoj.com/problems/C11ROOKS/

http://vn.spoj.com/problems/DHCIRCUI/

http://vn.spoj.com/problems/PARIGAME/

http://vn.spoj.com/problems/SCOLLECT/

http://vn.spoj.com/problems/VMATRIX/

http://vn.spoj.com/problems/NKCNT1

http://vn.spoj.com/problems/CROSS12

http://vn.spoj.com/problems/SKFIB

http://vn.spoj.com/problems/VMRR

http://vn.spoj.com/problems/VMEMPIRE

http://vn.spoj.com/problems/VMYT

http://vn.spoj.com/problems/LQDFIBO

http://vn.spoj.com/problems/SPFIBO

http://vn.spoj.com/problems/MBIPALIN

http://vn.spoj.com/problems/MSE08G

http://vn.spoj.com/problems/MINMOVE

http://vn.spoj.com/problems/NKNL

http://vn.spoj.com/problems/NKNL2

http://vn.spoj.com/problems/VOLIS

http://vn.spoj.com/problems/LEM5

http://vn.spoj.com/problems/NKPOLY

http://vn.spoj.com/problems/C11GAME2

http://vn.spoj.com/problems/V11WATER

http://vn.spoj.com/problems/PTQMSEQ

http://vn.spoj.com/problems/MNERED

http://vn.spoj.com/problems/KSEQ1

http://vn.spoj.com/problems/VMSWAP

6 thoughts on “Danh sách một số bài tập quy hoạch động trên spoj

    • Chào em, Olympic 30/4 đối với khối 10 thì đó là những bài tập cơ bản, nhất là QHĐ rất cơ bản, học để luyện thi là một quá trình lâu dài, anh không biết nên cung cấp gì cho em nữa 🙂 quan trọng là giải nhiều dạng bt nhé.

    • :)) hì! thực ra làm quy hoạch động là mình toàn linh cảm thôi.
      thầy mình dạy là đầu tiên cứ làm trâu bò đi. rồi quan sát 1 chút, nếu thấy f[i] mà tính tất cả đều phụ thuộc vào những cái trước nó đã tính rồi thì có thể cải tiến đc. Cải tiến từ từ, dần dần.
      Quan trọng là luyện tay cơ. làm nhiều rồi nó sẽ thành phản xạ tự nhiên thôi hà!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *