QBSQUARE spoj – Hình vuông 0 1

Nguồn đề bài: QBSQUARE

1. Đề bài QBSQUARE spoj

Cho một bảng kích thước MxN, được chia thành lưới ô vuông đơn vị M dòng N cột ( 1 <= M, N <= 1000 )
Trên các ô của bảng ghi số 0 hoặc 1. Các dòng của bảng được đánh số 1, 2… M theo thứ tự từ trên xuống dưới và các cột của bảng được đánh số 1, 2…, N theo thứ tự từ trái qua phải
Yêu cầu:
Hãy tìm một hình vuông gồm các ô của bảng thoả mãn các điều kiện sau:
1 – Hình vuông là đồng nhất: tức là các ô thuộc hình vuông đó phải ghi các số giống nhau (0 hoặc 1)
2 – Cạnh hình vuông song song với cạnh bảng.
3 – Kích thước hình vuông là lớn nhất có thể

Input

Dòng 1: Ghi hai số m, n
M dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi N số mà số thứ j là số ghi trên ô (i, j) của bảng

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi kích thước cạnh của hình vuông tìm được

Example

Input:
11 13
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Output:
7

2. Code tham khảo QBSQUARE spoj

a. Code c++

#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;

const int maxn=1005;
int n,m,a[maxn][maxn],f[maxn][maxn];

void Init()
{
  scanf("%d%d",&m,&n);
  for (int i=1;i<=m;i++)
    for (int j=1;j<=n;j++)
    {
      scanf("%d",&a[i][j]);
      f[i][j]=1;
    }
}

int min(int a, int b, int c)
{
  a=min(a,b);
  return min(a,c);
}
void Solve()
{
  int res=0;
  for(int i=2;i<=m;i++)
    for (int j=2;j<=n;j++)
    {
      if(a[i][j]==a[i-1][j-1] && a[i][j]==a[i-1][j] && a[i][j]==a[i][j-1])
        f[i][j]=min(f[i-1][j-1], f[i-1][j], f[i][j-1])+1;
      if(f[i][j]>res) res=f[i][j];
    }
    cout<<res;
}
int main()
{
  Init();
  Solve();
}

b. Code pascal

const  fi='';
    nmax=1000;
type  data=longint;
var
    f:text;
    A:Array[0..nmax+1,0..nmax+1] of byte;
    S,L,R,D:array[0..nmax*nmax+1] of data;
    n,m,sta,res:data;

procedure docfile;
var   i,j:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,m,n);
    for i:=1 to m do
        for j:=1 to n do
            read(f,a[i,j]);
    close(f);

end;

procedure them(x:data);
begin
    inc(sta);
    s[sta]:=x;
end;

procedure layra;
begin
    dec(sta);
end;

function xem:data;
begin
    exit(S[sta]);
end;

function min(a,b:data):data;
begin
    if a>b then exit(b);
exit(a);
end;

function max(a,b:data):data;
begin
    if a>b then
        exit(a);
    exit(b);
end;

procedure xuli(k:data);
var   kq,dientich,i,j:data;
begin
    for i:=1 to n do
        d[i]:=0;
    for i:=1 to m do
        begin
            for j:=1 to n do
                if a[i,j]<>k then
                    d[j]:=i;
            sta:=0;
            for j:=1 to n do
                begin
                    while (sta>0) and (D[xem]<=d[j]) do
                        layra;
                    if sta=0 then
                        L[j]:=0
                    else
                        L[j]:=xem;
                    them(j);
                end;

            sta:=0;
            for j:= n downto 1 do
                begin
                    while (sta>0) and (d[xem]<=d[j]) do
                        layra;
                    if sta=0 then
                        R[j]:=n+1
                    else
                        R[j]:=xem;
                    them(j);
                end;
            for j:=1 to n do
                res:=max(res,min((i-d[j]),(R[j]-L[j]-1)));
        end;
end;

begin
    docfile;
    res:=0;
    xuli(1);
    xuli(0);
    writeln(res);
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *