QBHEAP spoj – Hàng đợi có độ ưu tiên

Nguồn đề bài: QBHEAP

1. Đề bài QBHEAP spoj

Cho trước một danh sách rỗng. Người ta xét hai thao tác trên danh sách đó:
Thao tác “+V” (ở đây V là một số tự nhiên <= 1000000000): Nếu danh sách đang có ít hơn 15000 phần tử thì thao tác này bổ sung thêm phần tử V vào danh sách; Nếu không, thao tác này không có hiệu lực.
Thao tác “-”: Nếu danh sách đang không rỗng thì thao tác này loại bỏ tất cả các phần tử lớn nhất của danh sách; Nếu không, thao tác này không có hiệu lực

Input

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi một thao tác. Thứ tự các thao tác trên các dòng được liệt kê theo đúng thứ tự sẽ thực hiện

Output

Dòng 1: Ghi số lượng những giá trị còn lại trong danh sách.
Các dòng tiếp theo: Liệt kê những giá trị đó theo thứ tự giảm dần, mỗi dòng 1 số

Example

Input:
+1
+3
+2
+3

+4
+4

+2
+9
+7
+8

Output:
4
8
7
2
1

2. Code tham khảo QBHEAP spoj pascal, c++

a. Code c++ viết lại heap

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int n;
vector<int> a;

void DownHeap(int p)
{
  int key=a[p];
  while(p*2<=n)
  {
    int c=p*2;
    if(c<n && a[c]<a[c+1]) c++;
    if(a[c]<=key) break;
    a[p]=a[c];
    p=c;
  }
  a[p]=key;
}

void UpHeap(int c)
{
  int key=a[c];
  while(c>=2)
  {
    int p=c/2;
    if(a[p]>=key) break;
    a[c]=a[p];
    c=p;
  }
  a[c]=key;
}

void AddHeap(int val)
{
  n++;
  a[n]=val;
  UpHeap(n);
}

void RemoveHeap()
{
  a[1]=a[n];
  n--;
  DownHeap(1);
}

void Init()
{
  a.resize(15000+100);
}

void Solve()
{
  char s;
  int tg;
  while (scanf("%c",&s) != EOF)
  {
    if(s=='+')
    {
      scanf("%d",&tg);
      if(n<15000)  AddHeap(tg);
    }
    if(s=='-')
    {
      if(n>0) tg=a[1];
      while(n>0 && tg==a[1])
        RemoveHeap();
    }
  }
  vector<int> b;
  while(n)
  {
    tg=a[1];
    if( b.empty() || tg!=b.back())
      b.push_back(tg);
    RemoveHeap();
  }
  cout<<b.size()<<endl;
  for (int i=0;i<b.size();i++)
    cout<<b[i]<<endl;
}

int main()
{
  Init();
  Solve();
}

b. Code Sử dụng thư viện priority queue trong c++

#include <bits/stdc++.h>
#include <queue>
using namespace std;

priority_queue <long, vector<long>, less_equal<long> > heap;
long tmp;
vector <long> res;

string c;

int main()
{
  while (cin >> c)
  {
    if (c[0]=='+')
    {
      c.erase(0,1);
      tmp = atoi(c.c_str());
      if (heap.size()<15000)
        heap.push(tmp);
    }
    else
      if (c[0]=='-')
      {
        if (!heap.empty())
        {
          tmp = heap.top();
          while (!heap.empty() && heap.top()==tmp)
            heap.pop();
        }
      }
      else break;
  }

  while (!heap.empty())
  {
    tmp = heap.top();
    while (!heap.empty() && heap.top()==tmp)
      heap.pop();
    res.push_back(tmp);
  }

  cout << res.size()<<endl;
  for (unsigned i=0; i<res.size(); i++)
    cout << res[i] << endl;

  return 0;
}

c. Code pascal

const
    fi='';
    nmax=15001;
type
    data=longint;
var
    f:text;
    Heap,B:array[0..nmax+1] of data;
    nHeap,n:data;


procedure swap(a,b:data);
var
    z:data;
begin
    z:=heap[a];
    heap[a]:=heap[b];
    heap[b]:=z;
end;

procedure UpHeap(i:data);
begin
    if (i=1) or (heap[i]<=heap[i div 2]) then exit;
    swap(i,i div 2);
    upheap(i div 2);
end;


procedure push(x:data);
begin
    inc(nHeap);
    heap[nHeap]:=x;
    upheap(nHeap);
end;


procedure downheap(i:data);
var   j:data;
begin
    j:=i*2;
    if j>nHeap then exit;
    if (j<nHeap) and (heap[j+1]>heap[j]) then inc(j);
    if heap[i]>=heap[j] then exit;
    swap(i,j);
    downheap(j);
end;


procedure pop;
begin
    heap[1]:=heap[nHeap];
    dec(nHeap);
    downheap(1);
end;


procedure xuli;
var   i,j,x,tmp,res:data;
    c:char;
begin
    assign(f,fi); reset(f);


    nheap:=0;

    while not seekeof(f) do
        begin
            read(f,c);
            if c='+' then
                begin
                    readln(f,x);
                    if nHeap<15000 then
                        begin
                            push(x);
                        end;
                end
            else
                begin
                    readln(f);
                    if nHeap>0 then
                        begin
                            tmp:=heap[1];
                            while (nheap>0) and (heap[1]=tmp) do
                                pop;
                        end;
                end;
        end;

    res:=0;
    while nHeap>0 do
        begin
            tmp:=heap[1];
            while (nHeap>0) and (heap[1]=tmp) do
                pop;
            inc(res);
            b[res]:=tmp;
        end;
    writeln(res);
    for i:=1 to res do
        writeln(b[i]);

    close(f);
end;

begin
    xuli;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *