FLOYD spoj – Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản )

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/FLOYD/

1. Đề bài FLOYD Dijkstra căn bản

Cho đơn đồ thị vô hướng N đỉnh và M cạnh, trọng số các cạnh đều nguyên dương. Có 2 loại câu hỏi :
0 u v : Cho biết đường đi ngắn nhất từ u tới v có độ dài là bao nhiêu.
1 u v : Hãy chỉ ra 1 đường đi ngắn nhất từ u => v
Bài cơ bản này nhằm kiểm tra kỹ năng xây dựng các module chương trình con dành cho truy vết 1 cách hợp lý, sử dụng nhuần nhuyễn chương trình con, lời gọi hàm .

Input

Dòng 1 : 3 số nguyên N , M , K . ( 1 ≤ N ≤ 100 , 1 ≤ M ≤ N*(N-1)/2 , 1 ≤ K ≤ 1000 )
M dòng tiếp theo , dòng thứ i gồm 3 số nguyên dương u , v , c cho biết cạnh (u,v) có trọng số là c ( 1 ≤ c ≤ 10000 )
K dòng tiếp theo là K câu hỏi , dòng thứ j sẽ có định dạng như đã nêu ở trên .

Output

Ứng với mỗi câu hỏi trong K câu hỏi thì ta phải trả lời trên mỗi dòng như sau .
Câu hỏi 0 u v : Ghi ra 1 số nguyên duy nhất là độ dài đường đi ngắn nhất từ u -> v.
Câu hỏi 1 u v : Ghi ra số đầu tiên là số X là số đỉnh trên đường đi ngắn nhất này , tiếp đó ghi ra X số là chỉ số các đỉnh theo thứ tự xuất hiện trên hành trình .

Example

Input:
3 3 2
1 2 3
2 3 1
1 3 5
0 1 2
1 1 3

Output:
3
3 1 2 3

2. code tham khảo Dijkstra, Floyd (pascal và c++)

a. Code Dijkstra Pascal

const  fi='';
    nmax=100;
    vc=100000;//high(longint);

type  data=longint;
var
    f:text;
    n,m,k:data;
    A:array[0..nmax+1,0..nmax+1] of data;
    D:array[0..nmax+1] of data;
    free:array[0..nmax+1] of boolean;
    trace:array[0..nmax+1] of data;

    luu:array[0..nmax+1] of data;
    spt:data;

procedure dijkstra(s,t:data);
var   i,j,u,v,min:data;
begin
    for i:=1 to n do
        begin
            free[i]:=true;
            d[i]:=a[s,i];
            trace[i]:=s;
        end;

    repeat
        min:=vc; u:=0;
        for i:=1 to n do
            if (free[i]) and (d[i]<min) then
                begin
                    min:=d[i];
                    u:=i;
                end;
        if (u=0) or (u=t) then break;

        free[u]:=false;

        for v:=1 to n do
            begin
            if (free[v]) and (d[v]>d[u]+a[u,v]) then
                begin
                    d[v]:=d[u]+a[u,v];
                    trace[v]:=u;
                end;

            end;
    until FALSE;
end;

procedure truyvet(v:data);
var   x:data;
    i:data;
begin
    if trace[v]<>0 then
        begin
            truyvet(trace[v]);
            inc(spt);
            luu[spt]:=v;
        end
    else
        begin
            inc(spt);
            luu[spt]:=v;
        end;
end;


procedure docfile;
var   i,j,u,v,c,tl:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n,m,k);
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to n do
            if i=j then
                a[i,j]:=0
            else
                a[i,j]:=vc;
    for i:=1 to m do
        begin
            readln(f,u,v,c);
            a[u,v]:=c;
            a[v,u]:=c;
        end;
    for i:=1 to k do
        begin
            readln(f,tl,u,v);
            if tl=0 then
                begin
                    dijkstra(u,v);
                    writeln(d[v]);
                end
            else
                begin
                    dijkstra(u,v);
                    if u<>v then
                        begin
                            spt:=0;
                            trace[u]:=0;
                            truyvet(v);
                            write(spt,' ');
                            for j:=1 to spt do
                                write(luu[j],' ');
                            writeln;
                        end
                    else
                        writeln('2 ',u,' ',v);
                end;
        end;
    close(f);
end;

begin
    docfile;
    readln;
end.

b. Code Dijkstra c++

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int maxn=100;
const int maxd=10e6;
int n,m,k;
int a[maxn][maxn];

void Init()
{
  scanf("%d%d%d",&n,&m,&k);
  for (int i=1;i<=n;i++)
    for (int j=1;j<=n;j++)
      a[i][j]=maxd;
  int u,v,c;
  for (int i=1;i<=m;i++)
  {
    scanf("%d%d%d",&u,&v,&c);
    a[u][v]=c;
    a[v][u]=c;
  }
}

void Solve()
{
  while(k--)
  {
    int t,u, v;
    scanf("%d%d%d",&t,&u,&v);
    vector<int> L(n+2,0);
    vector<int> Prev(n+2,0);
    vector<int> Visit(n+2,0);
    for (int i=1;i<=n;i++)  L[i]=maxd;
    L[u]=0;
    while(1)
    {
      int u=0;
      int min1=maxd;
      for (int i=1;i<=n;i++)
      {
        if(!Visit[i] && L[i]<min1)
        {
          min1=L[i];
          u=i;
        }
      }
      if(u==0 || u==v) break;
      Visit[u]=1;
      for (int i=1;i<=n;i++)
      {
        if(!Visit[i] && L[i]>L[u]+a[u][i])
        {
          L[i]=L[u]+a[u][i];
          Prev[i]=u;
        }
      }
    }
    if(t==0)
    {
      printf("%dn",L[v]);
    }
    else
    {
      stack<int> st;
      while(v != u)
      {
        st.push(v);
        v=Prev[v];
      }
      printf("%d %d ",st.size()+1,u);
      while(!st.empty())
      {
        printf("%d ",st.top());
        st.pop();
      }
      printf("n");
    }
  }

}

int main()
{
  Init();
  Solve();
}

c. Code Floyd Pascal

const   INP    =    '' ;
     OUT    =    '' ;

     maxn    =    100   ;
     maxc    =    10000000 ;

var    n , m , cau_hoi : integer ;
     a     :    array[1..maxn,1..maxn] of longint ;
     trace   :    array[1..maxn,1..maxn] of byte  ;
     fi , fo  :    text  ;

procedure answer ;
var
   i , j , u , v , pt , loai : integer ;
   l : array[1..maxn] of integer ;

   procedure truy_vet( u , v : integer ) ;
   var
      k : integer ;
   begin
      k := trace[u,v] ;
      if k = 0 then begin
       inc( pt ) ;
       l[pt] := v ;
       exit ;
      end ;
      truy_vet( u , k ) ;
      truy_vet( k , v ) ;
   end ;

begin
   for i := 1 to cau_hoi do begin
     read( fi , loai , u , v ) ;
     if loai = 0 then writeln( fo , a[u,v] ) { cau hoi loai 0 }
     else
       { cau hoi loai 1 }
       if a[u,v] < 0 then writeln( fo , -1 )
       else begin
         pt  := 1 ;
         l[1] := u ;
         truy_vet( u , v ) ;

         write( fo , pt ) ;
         for j := 1 to pt do write( fo , ' ', l[j] ) ;
         writeln( fo ) ;
       end ;
   end ;
end ;

procedure process ;
var
   k , u, v : longint ;
begin
   for k := 1 to n do { Floyd }
     for u := 1 to n do
       for v := u + 1 to n do
         if a[u,v] > a[u,k] + a[k,v] then begin
          a[u,v] := a[u,k] + a[k,v] ;
          a[v,u] := a[u,v] ;
          trace[u,v] := k ;
          trace[v,u] := k ;
         end ;

   for u := 1 to n do
     for v := 1 to n do
       if a[u,v] = maxc then a[u,v] := -1 ; { Khong ton tai duong di }
end ;

procedure nhapdl ;
var
   i , j, u , v , val : longint ;
begin
   read( fi , n , m , cau_hoi ) ;
   for i := 1 to n do
     for j := 1 to n do a[i,j] := maxc ;
   for i := 1 to m do begin
     read( fi , u , v , val ) ;
     a[u,v] := val ;
     a[v,u] := val ;
   end ;

   for i := 1 to n do a[i,i] := 0 ;
end ;

procedure mofile ;
begin
   assign( fi , INP ) ; reset( fi )  ;
   assign( fo , OUT ) ; rewrite( fo ) ;
end ;

procedure dongfile ;
begin
   close( fi ) ; close( fo ) ;
end ;

BEGIN
   mofile  ;
   nhapdl  ;
   process ;
   answer  ;
   dongfile ;
END.

 

Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất, thuat toan floyd, dijkstra c++ pascal toan roi rac, floyd’s algorithm, dijkstra algorithm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *