MTWALK spoj – Mountain Walking

Nguồn đề bài http://vn.spoj.com/problems/MTWALK/

1. Đề bài MTWALK spoj

Cho một bản đồ kích thước NxN (2 <= N <= 100), mỗi ô mang giá trị là độ cao của ô đó (0 <= độ cao <= 110). Bác John và bò Bessie đang ở ô trên trái (dòng 1, cột 1) và muốn đi đến cabin (dòng N, cột N). Họ có thể đi sang phải, trái, lên trên và xuống dưới nhưng không thể đi theo đường chéo. Hãy giúp bác John và bò Bessie tìm đường đi sao cho chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp nhất trên đường đi là nhỏ nhất.
Dữ liệu
Dòng 1: N
Dòng 2..N+1: Mỗi dòng chứa N số nguyên, mỗi số cho biết cao độ của một ô.
Kết quả
Một số nguyên là chênh lệch cao độ nhỏ nhất.

Ví dụ
Dữ liệu
5
1 1 3 6 8
1 2 2 5 5
4 4 0 3 3
8 0 2 3 4
4 3 0 2 1
Kết quả
2

2. Hướng dẫn MTWALK spoj

Dùng chặt nhị phân.

Hàm kiểm tra ta dùng BFS. Bài toán đưa về bài toán con: với độ chênh lệch nhỏ nhất là k, ta có đường đi từ ô (1,1) tới ô (n,n) hay không.

Ôi khó nói thuật cụ thể quá! Nếu các bạn không hiểu thì có thể cmt để bình luận thêm. Mình sẽ giải đáp. Cảm ơn! 😀

3. Code tham khảo MTWALK spoj

a. Code c++

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
typedef pair<int,int> II;
  int n,a[101][101],amax=0,amin=120,lo,hi,d[101][101],
  pmin,pmax;
  II q[10001];
const int dh[]={0,0,0,-1,1};
const int dc[]={0,-1,1,0,0};
void khoitao()
{
  for(int i=1; i<=n; i++)
    for(int j=1; j<=n; j++)
    d[i][j]=0;
}
bool ok(int i, int j)
{
  if(i>0&&i<=n&&j>0&&j<=n&&d[i][j]==0&&
    a[i][j]>=pmin&&a[i][j]<=pmax)return true;
  return false;
}
bool bfs()
{
  int l=1, r=0;
  if(a[1][1]>=pmin&&a[1][1]<=pmax)
  {
    d[1][1]=1;
    q[++r]=II(1,1);
  }
  while(l<=r)
  {
    II t=q[l++];
    int u=t.first,v=t.second;
    for(int p=1; p<=4; p++)
    {
      int u1=u+dh[p], v1=v+dc[p];
      if(ok(u1,v1))
      {
        if(u1==n&&v1==n) return true;
        d[u1][v1]=1;
        q[++r]=II(u1,v1);
      }
    }
  }
  return false;
}
bool f(int k)
{
  for(int i=amin; i<=amax-k; i++)
  {
    khoitao();
    pmin=i;
    pmax=i+k;
    if(bfs()) return true;
  }
  return false;
}
void chat()
{
  while(hi-lo>1)
  {
    int mid=(hi+lo)/2;
    if(f(mid)) hi=mid;
    else lo=mid;
  }
  cout<<hi;
}
int main()
{
  cin>>n;
  for(int i=1; i<=n; i++)
  for(int j=1; j<=n; j++)
  {
    cin>>a[i][j];
    amax=max(amax,a[i][j]);
    amin=min(amin,a[i][j]);
  }
  lo=-1;
  hi=amax-amin;
  chat();
}

b. Code Pascal không chặt nhị phân

const  fi='';
  nmax=100;
  cld:array[1..4] of shortint=(0,0,1,-1);
  clc:array[1..4] of shortint=(1,-1,0,0);
type
  data=longint;
var
  f:text;
  a:array[0..nmax+1,0..nmax+1] of data;
  DD:array[0..nmax+1,0..nmax+1] of boolean;
  n:data;
 
  Qx,Qy:array[0..nmax*nmax] of data;
  dau,cuoi:data;
  min,max,c,d:data;
procedure docfile;
var   i,j:data;
begin
  assign(f,fi); reset(f);
  readln(f,n);
  min:=high(data);
  max:=low(data);
  for i:=1 to n do
    for j:=1 to n do
      begin
        read(f,a[i,j]);
        if a[i,j]<d then
          d:=a[i,j];
        if a[i,j]>c then
          c:=a[i,j];
      end;
  close(f);
 
  for i:=0 to n+1 do
    begin
      dd[i,0]:=true;
      dd[i,n+1]:=true;
      dd[0,i]:=true;
      dd[n+1,i]:=true;
    end;
end;
 
 
procedure themvao(x,y:data);
begin
  inc(cuoi);
  qx[cuoi]:=x;
  qy[cuoi]:=y;
end;
 
procedure layra(var x,y:data);
begin
  x:=qx[dau];
  y:=qy[dau];
  inc(dau);
end;
 
 
 
function BFS(min,max:data):boolean;
var   i,j,x,y,u,v:data;
begin
  dau:=1;
  cuoi:=0;
  if not ((a[1,1]>=min) and (a[1,1]<=max)) then
    exit(false);
  themvao(1,1);
  for i:=1 to n do
    for j:=1 to n do
      dd[i,j]:=false;
  while dau<=cuoi do
    begin
      layra(u,v);
      for i:=1 to 4 do
        begin
          x:=u+cld[i];
          y:=v+clc[i];
          if (dd[x,y]=false) and (a[x,y]>=min) and (a[x,y]<=max) then
            begin
              if (x=n) and (y=n) then
                exit(true);
              themvao(x,y);
              dd[x,y]:=true;
            end;
        end;
    end;
  exit(false);
end;
 
function gtmin(a,b:data):data;
begin
  if a<b then exit(a);
  exit(b);
end;
 
procedure xuli;
var   i,j,res,dau,cuoi,mid,g,min,max,dd,cc:data;
begin
 
  res:=high(data);
 
  if a[1,1]<a[n,n] then
    g:=a[1,1]
  else
    g:=a[n,n];
 
  for min:=d to g do
    begin
      dd:=a[1,1]+a[n,n]-g;
      cc:=c;
 
      while dd<=cc do
        begin
          max:=(dd+cc) shr 1;
          if bfs(min,max) then
            begin
              res:=gtmin(res,max-min);
              cc:=max-1;
            end
          else
            dd:=max+1;
        end;
    end;
 
  writeln(res);
end;
 
begin
  docfile;
  xuli;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *