QMAX2 spoj – Giá trị lớn nhất ver2

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QMAX2/

1. Đề bài QMAX2 spoj

Giống bài “Giá trị lớn nhất” ở trên.

Input

– n: số phần tử của dãy (n <= 50000).
– m: số lượng biến đổi và câu hỏi (m <= 100000).
+) biến đổi có dạng: 0 x y value
+) câu hỏi có dạng : 1 x y.

Output

Ghi ra trả lời cho lần lượt từng câu hỏi.

Example

Input:
6 3
0 1 3 3
0 4 6 4
1 1 6

Output:
4

2. code tham khảo QMAX2 spoj

a. Code pascal

uses  math;
const  fi='';
    nmax=50001;
type  data=longint;
var
    f:text;
    add,t:array[0..nmax*5] of data;
    n,m:data;

procedure down(i,trai,phai:data);
begin
    inc(add[trai],add[i]);
    inc(add[phai],add[i]);
    inc(t[trai],add[i]);
    inc(t[phai],add[i]);
    add[i]:=0;
end;


procedure update(i,l,r,u,v,c:data);
var   mid:data;
begin
    if (l=u) and (v=r) then
        begin
            inc(add[i],c);
            inc(T[i],c);
            exit;
        end
    else
    if (r<u) or (v<l) then
        exit;

    mid:=(l+r) div 2;
    down(i,i*2,i*2+1);

    update(i*2,l,mid,u,min(v,mid),c);
    update(i*2+1,mid+1,r,max(mid+1,u),v,c);

    T[i]:=max(t[i*2],t[i*2+1]);
end;

function timmax(i,l,r,u,v:data):data;
var   mid,maxtrai,maxphai:data;
begin
    if (l=u) and (v=r) then
        exit(T[i]);
    if (r<u) or (v<l) then
        exit(0);

    mid:=(l+r) div 2;
    down(i,i*2,i*2+1);
    maxtrai:=timmax(i*2,l,mid,u,min(mid,v));
    maxphai:=timmax(i*2+1,mid+1,r,max(mid+1,u),v);
    exit(max(maxtrai,maxphai));
end;


procedure xuli;
var   i,u,v,c,ch:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n,m);

    for i:=0 to n do
        begin
            t[i]:=0;
            add[i]:=0;
        end;

    for i:=1 to m do
        begin
            read(f,ch);
            if ch=0 then
                begin
                    readln(f,u,v,c);
                    update(1,1,n,u,v,c);
                end
            else
                begin
                    readln(f,u,v);
                    writeln(timmax(1,1,n,u,v));
                end;
        end;
    close(f);
end;


begin
    xuli;
end.

b. Code c++

//#include <bits/stdc++.h>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <cstdio>
#include <vector>
#include <stack>
#include <queue>
#include <deque>
#include <cmath>
#include <bitset>
using namespace std;

int n,m,res;
vector<int> T,F;

void Init()
{
#ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("in.txt","r",stdin);
#endif
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  scanf("%d%d",&n,&m);
  F.resize(8*n + 5);
  T.resize(8*n + 5);
}

void Update(int k, int l, int r, int x, int y, int value)
{
  if(T[k]!=0)
  {
    F[k]+=T[k];
    T[2*k]+=T[k];
    T[2*k+1]+=T[k];
    T[k]=0;
  }
  if(l>y || r<x) return;
  if(x<=l && y>=r)
  {
    F[k]+=value;
    T[2*k]+=value;
    T[2*k+1]+=value;
    T[k]=0;
    return;
  }
  int m=(l+r)/2;
  Update(2*k,l,m,x,y,value);
  Update(2*k+1,m+1,r,x,y,value);
  F[k]=max(F[2*k],F[2*k+1]);
}

void Query(int k, int l, int r, int x, int y)
{
  if(T[k]!=0)
  {
    F[k]+=T[k];
    T[2*k]+=T[k];
    T[2*k+1]+=T[k];
    T[k]=0;
  }
  if(l>y || r<x) return;
  if(x<=l && r<=y)
  {
    res=max(res,F[k]);
    return;
  }
  int m=(l+r)/2;
  Query(2*k,l,m,x,y);
  Query(2*k+1,m+1,r,x,y);
  F[k]=max(F[2*k],F[2*k+1]);
}
void Solve()
{
  while(m--)
  {
    int type;
    scanf("%d",&type);
    if(type==0)
    {
      int x,y,value;
      scanf("%d%d%d",&x,&y,&value);
      Update(1,1,n,x,y,value);
    }
    else
    {
      int x,y;
      scanf("%d%d",&x,&y);
      res=0;
      Query(1,1,n,x,y);
      printf("%dn",res);
    }
  }
}

int main()
{
  Init();
  Solve();
}

2 thoughts on “QMAX2 spoj – Giá trị lớn nhất ver2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *