CHESSCBG spoj – Bàn cờ thế

Nguồn đề bài: CHESSCBG

1. Đề bài CHESSCBG spoj

Một bàn cờ thế là một bảng gồm 4 dòng, 4 cột. Mỗi thế cờ là một cách sắp xếp 8 quân cờ, hai quân khác nhau ở hai ô khác nhau. Bài toán đặt ra là cho hai thế cờ 1 và 2, hãy tìm một số ít nhất bước di chuyển quân để chuyển từ thế 1 sang thế 2; một bước di chuyển quân là một lần chuyển quân cờ sang ô trống kề cạnh với ô quân cờ đang đứng.

Dữ liệu vào

Từ file văn bản gồm 8 dòng, mỗi dòng là một xâu nhị phân độ dài 4 mà số 1/0 tương ứng với vị trí có hoặc không có quân cờ. Bốn dòng đầu là thế cờ 1, bốn dòng sau là thế cờ 2.

Dữ liệu ra

Gồm 1 dòng duy nhất là số bước chuyển quân ít nhất

Ví dụ

Dữ liệu vào:
1111
0000
1110
0010
1010
0101
1010
0101
Dữ liệu ra :
4

2. Code tham khảo CHESSCBG spoj

Pascal

const  fi='';
    H:array[1..4] of longint=(-1,4,-4,1);
    maxbit=66000;
type
    data=word;
var
    f:text;
    x,y:data;
    Q:array[0..maxbit] of data;
    C:array[0..maxbit] of data;
    sd:array[1..16] of data;
    D:array[1..16,1..4] of data;
    dau,cuoi:data;

function getbit(k,x:data):byte;
begin
    getbit:=(x shr (k-1)) and 1;
end;

procedure Setbit(c,k:byte; var x:data);
begin
    if c=1 then
        x:=x or (1 shl (k-1))
    else
        x:=x and (not (1 shl (k-1)));
end;

procedure docfile;
var   i,j:data;
    c:char;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    x:=0;
    y:=0;
    for i:=1 to 16 do
        begin
            read(f,c);
            if c='1' then
                setbit(1,i,x);
            if i mod 4 = 0 then
                readln(f);
        end;
    for i:=1 to 16 do
        begin
            read(f,c);
            if c='1' then
                setbit(1,i,y);
            if i mod 4 = 0 then
                readln(f);
        end;
    close(f);
end;

procedure init;
var   i,j,dau,cuoi:data;
    tinh:integer;
begin
    fillchar(sd,sizeof(sd),0);
    fillchar(d,sizeof(d),0);
    for i:=1 to 16 do
        begin
            dau:=1;
            cuoi:=4;
            if i and 3 = 1 then
                dau:=2
            else
                if i and 3 = 0 then
                    cuoi:=3;
            for j:=dau to cuoi do
                begin
                    tinh:=i+h[j];
                    if tinh in [1..16] then
                        begin
                            inc(sd[i]);
                            d[i,sd[i]]:=tinh;
                        end;
                end;
        end;
end;

procedure themvao(x,y:data);
begin
    inc(cuoi);
    Q[cuoi]:=x;
    c[x]:=y;
end;

function layra:data;
begin
    layra:=q[dau];
    inc(dau);
end;

Function gt(x,i: data):data;
Begin
    if GetBit(i,x)=1 then
        exit(254);
    gt:=x;
    SetBit(1,i,gt);
End;

procedure bfs;
var   i,j,bit,tt:data;
    tinh:data;
begin
    init;
    dau:=1;
    cuoi:=0;
    fillchar(c,sizeof(c),0);
    C[254]:=100;
    themvao(x,1);

    while (dau<=cuoi) do
        begin
            bit:=layra;
            tt:=c[bit]+1;

            for i:=1 to 16 do
                if getbit(i,bit)=1 then
                    begin
                        setbit(0,i,bit);
                        for j:=1 to sd[i] do
                            begin
                                tinh:=gt(bit,d[i,j]);
                                if c[tinh]=0 then
                                    begin
                                        themvao(tinh,tt);
                                        if c[y]<>0 then
                                            exit;
                                    end;
                            end;
                        setbit(1,i,bit);
                    end;
        end;
end;

begin
    docfile;
    bfs;
    writeln(c[y]-1);
end.

 

C++

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int Start, End;
int first, last;
vector<int> Visit,d,mu2;
queue<int> que;

void Init()
{
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  mu2.resize(50);
  mu2[16]=1;
  for (int i=15;i>0;i--)
  {
    mu2[i]=mu2[i+1]*2;
  }
  char tg;
  for (int i=1;i<=16;i++)
  {
    cin>>tg;
    if(tg=='1')  Start+=mu2[i];
  }
  for (int i=1;i<=16;i++)
  {
    cin>>tg;
    if(tg=='1') End+=mu2[i];
  }
  Visit.resize(mu2[1]*2+2);
  d.resize(mu2[1]*2+2);
}

void TryLeft(int u, int i)
{
  int v=u-mu2[i]+mu2[i-1];
  if(!Visit[v])
  {
    que.push(v);
    d[v]=d[u]+1;
    Visit[v]=true;
  }
}

void TryRight(int u, int i)
{
  int v=u-mu2[i]+mu2[i+1];
  if(!Visit[v])
  {
    que.push(v);
    d[v]=d[u]+1;
    Visit[v]=true;
  }
}

void TryUp(int u, int i)
{
  int v=u-mu2[i]+mu2[i-4];
  if(!Visit[v])
  {
    que.push(v);
    d[v]=d[u]+1;
    Visit[v]=true;
  }
}

void TryDown(int u, int i)
{
  int v=u-mu2[i]+mu2[i+4];
  if(!Visit[v])
  {
    que.push(v);
    d[v]=d[u]+1;
    Visit[v]=true;
  }
}

void Solve()
{
  que.push(Start);
  Visit[Start]=true;
  while (!que.empty())
  {
    int u=que.front();
    que.pop();
    if(u==End)
    {
      cout<<d[End];
      return;
    }
    for (int i=1;i<=16;i++)
    {
      if((u&mu2[i])!=0)
      {
        if(i%4!=1 && (u&mu2[i-1])==0)
          TryLeft(u,i);
        if(i%4!=0 && (u&mu2[i+1])==0)
          TryRight(u,i);
        if(i>4 && (u&mu2[i-4])==0)
          TryUp(u,i);
        if(i<13 && (u&mu2[i+4])==0)
          TryDown(u,i);
      }
    }
  }
}

int main()
{
  Init();
  Solve();
}

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *