SPSEQ spoj – Sequences

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/SPSEQ/

1. Đề bài SPSEQ spoj

W. là 1 dãy các số nguyên dương. Nó có các đặc điểm sau:

– Độ dài của dãy là 1 số lẻ: L = 2*N + 1

N + 1 số nguyên đầu tiên của dãy tạo thành 1 dãy tăng

– N + 1 số nguyên cuối của dãy tạo thành 1 dãy giảm

– Không có 2 số nguyên nào cạnh nhau trong dãy có giá trị bằng nhau

Ví dụ: 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 là 1 dãy W. độ dài 9. Tuy nhiên, dãy 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 2 không là 1 dãy W.

Yêu cầu: Trong các dãy con của dãy số cho trước, tìm dãy W. có độ dài dài nhất.

Input

Dòng 1: số nguyên dương N (N <= 100000), độ dài dãy số.

Dòng 2: N số nguyên dương ai (ai <= 109).

Output

1 số nguyên dương duy nhất là độ dài dãy W. dài nhất.

Example

Input:
10
1 2 3 4 5 4 3 2 1 10

Output:
9

Input:
19
1 2 3 2 1 2 3 4 3 2 1 5 4 1 2 3 2 2 1

Output:
9

2. hướng dẫn SPSEQ spoj

+Mảng QHĐ:
 – T[i] độ dãy con tăng dài nhất từ 1 -> i nhận a[i] làm phần tử cuối cùng
 S[i] độ dãy con tăng dài nhất từ n -> i nhận a[i] làm phần tử cuối cùng
 – 2 mảng trên tính bằng bài LIS
+Kết quả : res = max{2 * min(F[i], S[i]) – 1} với i = 1 -> n

3. code tham khảo SPSEQ spoj

const 	fi=   '';
   	maxd=    100009;
type 	data=longint;
var  	a,kq1,kq2:      array[0..maxd] of longint;
   	l:      array[0..maxd] of longint;
   	n:      longint;
   	d:      longint;


procedure nhap;
var 	i:longint;
    f:text;
begin
   	assign(f,fi); reset(f);
   	readln(f,n);
   	for i:=1 to n do
   		read(f,a[i]);
   	close(f);
end;


function min(a,b:data):data;
begin
    if a<b then exit(a);
    exit(b);
end;

function max(a,b:data):data;
begin
    if a>b then exit(a);
    exit(b);
end;

procedure swap(var a,b:data);
var   z:data;
begin
    z:=a;
    a:=b;
    b:=z;
end;


procedure xuli;
var i,k,dau,cuoi,res:longint;
begin

    l[1]:=1;d:=1;
    kq1[1]:=1;
    for i:=2 to n do
        begin
                if a[i]>a[l[d]] then
                    begin
                        inc(d);
                        l[d]:=i;
                        kq1[i]:=d;
                    end
                else
                    begin

                        dau:=1;
                        cuoi:=d;
                        while dau<cuoi do
                            begin
                                k:=(dau+cuoi) div 2;
                                if a[l[k]]<a[i] then
                                    dau:=k+1
                                else
                                    cuoi:=k;
                            end;
                        l[dau]:=i;
                        kq1[i]:=dau;
                    end;
        end;


    for i:=1 to n div 2 do
        swap(a[i],a[n-i+1]);

    l[1]:=1;d:=1;
    kq2[1]:=1;
    for i:=2 to n do
        begin
                if a[i]>a[l[d]] then
                    begin
                        inc(d);
                        l[d]:=i;
                        kq2[i]:=d;
                    end
                else
                    begin

                        dau:=1;
                        cuoi:=d;
                        while dau<cuoi do
                            begin
                                k:=(dau+cuoi) div 2;
                                if a[l[k]]<a[i] then
                                    dau:=k+1
                                else
                                    cuoi:=k;
                            end;
                        l[dau]:=i;
                        kq2[i]:=dau;
                    end;
        end;

    res:=0;
    for i:=1 to n do
        res:=max(res,2*min(kq1[i],kq2[n-i+1])-1);
    writeln(res);

end;

begin
   	nhap;
   	xuli;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *