STMERGE spoj – VOI 2013 – Trộn xâu

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/STMERGE/

1. Đề bài STMERGE spoj

Cho 2 xâu ký tự X = x1, x2, .., xmY = y1, y2, …, yn. Cần xây dựng xâu T = t1, t2, t3, ..,tn+m. gồm tất cả các ký tự trong xâu X và tất cả các ký tự trong xâu Y, sao cho các ký tự trong X xuất hiện trong T theo thứ tự xuất hiện trong X và các ký tự trong Y xuất hiện trong T theo đúng thứ tự xuất hiện trong Y, đồng thời với tổng chi phí trộn là nhỏ nhất. Tổng chi phí trộn hai xâu XY để thu được xâu T được tính bởi công thức c(T) = sum(c(tk, tk+1 )) với k = 1, 2, ..,  n+m-1; trong đó, các chi phí c(tk, tk+1) được tính như sau:

 • Nếu hai ký tự liên tiếp tk, tk+1 được lấy từ cùng một xâu X hoặc Y thì c(tk, tk+1) = 0
 • Nếu hai ký tự liên tiếp tk, tk+1 là xi yj thì chi phí phải trả là c(xi, yj). Nếu hai ký tự liên tiếp tk, tk+1yj, xi thì chi phí phải trả là c(yj, xi) = c(xi, yj)

Input

Dòng đầu tiên chứa Q là số lượng bộ dữ liệu. tiếp đến là Q nhóm dòng, mỗi nhóm cho thong tin về 1 bộ dữ liệu theo khuôn dạng sau:

 • Dòng thứ nhất chứa 2 số nguyên duong m, n (m, n <= 1000);
 • Dòng thứ i trong m dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương, mỗi số không vượt quá 10^9: c(xi, y1), c(xi, y2), …, c(xi, yn), i = 1, 2,…, m.

Ràng buộc : Có 60% số test ứng với 60% số điểm của bài đó có m, n <= 10

Output

 • Gồm Q dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên là tổng chi phí theo cách xây dựng xâu T tìm được tương ứng với bộ dữ liệu vào.

Example

Input:

1

2 3

3 2 30

15 5 4

output:

6

2. Hướng dẫn STMERGE spoj

Thuật toán quy hoạch động:

Gọi F[i][j][k] là tổng nhỏ nhất tạo thành từ xâu X[1..i] và Y[1..j], trong đó với k = 0 tương ứng trường hợp kí tự cuối là Y[j] và k = 1 tương ứng kí tự cuối là X[i]

* Trường hợp kí tự cuối là Y[j], tức F[i][j][0], thì kí tự trước đó có hai trường hợp:

–  Y[j-1] Y[j] :

F[i][j][0] = F[i][j-1][0]

–  X[i] Y[j] :

f[i][j][0] = f[i][j-1][1] + c[i][j]

* Trường hợp kí tự cuối là X[i], tức F[i][j][1], thì kí tự trước đó có hai trường hợp

– X[i-1] X[i] :

f[i][j][1] = f[i-1][j][1]

– Y[j] X[i] :

f[i][j][1] = f[i-1][j][0] + c[i][j]

3. Code mẫu STMERGE spoj Pascal và c++

a. code c++

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
  int q,m,n,c[1001][1001];
  long long f[1001][1001][2];
int main()
{
  cin>>q;
  for(int i=1; i<=q; i++)
  {
    cin>>m>>n;
    for(int i=1; i<=m; i++)
      for(int j=1; j<=n; j++)
    {
      cin>>c[i][j];
      f[i][j][0]=f[i][j][1]=0;
    }
    f[1][1][0] = f[1][1][1] = c[1][1];
    for(int j=2; j<=n; j++)
    {
      f[1][j][0]=min(f[1][j-1][0],
              f[1][j-1][1]+c[1][j]);
      f[1][j][1]=c[1][j];
    }
    for(int i=2; i<=m; i++)
    {
      f[i][1][0]=c[i][1];
      f[i][1][1]=min(f[i-1][1][1],
              f[i-1][1][0]+c[i][1]);
    }
    for(int i=2; i<=m; i++)
      for(int j=2; j<=n; j++)
    {
      f[i][j][0]=min(f[i][j-1][0],
              f[i][j-1][1]+c[i][j]);
      f[i][j][1]=min(f[i-1][j][1],
              f[i-1][j][0]+c[i][j]);
    }
    cout<<min(f[m][n][0],f[m][n][1])<<"\n";
  }
}

b. Code pascal

const  fi='STMERGE.INP';
    fo='STMERGE.OUT';
    nmax=1000;
type  data=longint;
var   f:text;
    n,m,test:data;
    C:array[0..nmax+1,0..nmax+1] of data;
    A:array[0..nmax+1,0..nmax+1,0..1] of data;
function min(a,b:data):data;
begin
    if a<b then exit(a); exit(b);
end;
procedure qhd;
var   i,j,k:data;
begin
    A[1,1,1]:=C[1,1];
    A[1,1,0]:=C[1,1];
    for i:=2 to n do
        begin
            a[1,i,1]:=C[1,i];
            a[1,i,0]:=min(a[1,i-1,0],A[1,i-1,1]+C[1,i]);
        end;
    for i:=2 to m do
        begin
            a[i,1,0]:=C[i,1];
            a[i,1,1]:=min(a[i-1,1,1],A[i-1,1,0]+C[i,1]);
        end;
    for i:=2 to m do
        for j:=2 to n do
            begin
                a[i,j,0]:=min(a[i,j-1,0],a[i,j-1,1]+c[i,j]);
                a[i,j,1]:=min(a[i-1,j,1],a[i-1,j,0]+c[i,j]);
            end;
    writeln(min(A[m,n,0],a[m,n,1]));
end;

procedure docfile;
var   i,j,t:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,test);
    for t:=1 to test do
        begin
            read(f,m,n);
            for i:=1 to m do
                for j:=1 to n do
                    read(f,c[i,j]);
            qhd;
        end;
    close(f);
end;
begin
    docfile;
end.

2 thoughts on “STMERGE spoj – VOI 2013 – Trộn xâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *