[Struct] Cộng 2 phân số căn bản

Yêu cầu xây dựng cấu trúc Phân số (gồm tử và mẫu).

Viết chương trình nhập vào 2 phân số, yêu cầu xuất phân số tổng của 2 phân số đó (sau khi rút gọn ra màn hình)
Nếu input có phân số nào có mẫu bằng 0 thì xuất kết quả ra -1
ví dụ 1:
input
1 2
1 3
output
5/6
ví dụ 2:
input
1 2
1 0
output
-1

Link nộp bài: http://upcoder.hcmup.edu.vn/index.php/problems/submit/343/01e2663585613fe2026ef385bd7034dc/C%E1%BB%99ng_2_ph%C3%A2n_s%E1%BB%91

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <cmath>
using namespace std;

struct phanso
{
  int tu;
  int mau;
};

phanso a,b, tong;

void nhapdl()
{
  cin >>a.tu >> a.mau;
  cin >>b.tu >> b.mau;
}

int ucln(int a, int b)
{
  int r;
  while (a%b!=0)
  {
    r=a%b;
    a=b;
    b=r;
  }
  return b;
}

int main( )
{
  nhapdl();
  if (a.mau==0 || b.mau==0)
  {
    cout << "-1";
    return 0;
  }

  tong.tu = a.tu*b.mau + a.mau*b.tu;
  tong.mau = a.mau*b.mau;

  int UC = ucln(tong.tu,tong.mau);
  cout << tong.tu/UC << "/"<< tong.mau/UC;
}

 

Code tham khảo cộng 2 phân số, sử dụng toán tử

#include <iostream>
using namespace std;

class phanso
{
private:
  int tu, mau;

public:
  phanso(){}
  phanso operator+(phanso b);
  friend istream &operator >> (istream &in, phanso &ps);
  friend ostream &operator << (ostream &out, phanso ps);
};

istream &operator >> (istream &in, phanso &ps)
{
  in >> ps.tu >> ps.mau;
  return in;
}

ostream &operator << (ostream &out, phanso ps)
{
  if (ps.mau == 0)
    out << "-1";
  else
    out << ps.tu << "/" << ps.mau;
  return out;
}

int ucln(int a, int b)
{
  int r;
  while (b>0)
  {
    r = a%b;
    a = b;
    b = r;
  }
  return a;
}

phanso phanso::operator+(phanso b)
{
  phanso c;
  c.tu = tu*b.mau + mau*b.tu;
  c.mau = mau*b.mau;
  int z = ucln(c.tu, c.mau);
  c.tu /= z;
  c.mau /= z;
  return c;
}

int main()
{
  phanso a, b;
  cin >> a >> b;
  cout << a + b;
  return 0;
}

 

keywords: Bài tập căn bản liên quan đến cấu trúc struct

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *