[Struct] Cộng 2 phân số căn bản

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Yêu cầu xây dựng cấu trúc Phân số (gồm tử và mẫu).

Viết chương trình nhập vào 2 phân số, yêu cầu xuất phân số tổng của 2 phân số đó (sau khi rút gọn ra màn hình)
Nếu input có phân số nào có mẫu bằng 0 thì xuất kết quả ra -1
ví dụ 1:
input
1 2
1 3
output
5/6
ví dụ 2:
input
1 2
1 0
output
-1

Link nộp bài: http://upcoder.hcmup.edu.vn/index.php/problems/submit/343/01e2663585613fe2026ef385bd7034dc/C%E1%BB%99ng_2_ph%C3%A2n_s%E1%BB%91

Code tham khảo:

 

Code tham khảo cộng 2 phân số, sử dụng toán tử

 

keywords: Bài tập căn bản liên quan đến cấu trúc struct

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *