Viết chương trình tính tổ hợp Ckn, và xuất ra tam giác pascal

Viết chương trình có sử dụng hàm để tính Ckn . Xuất ra tam giác Pascal. Xuất ra vị trí giữa màn hình.

Code tính tổ hợp

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int giaithua(int n)
{
  int gt=1;
  for (int i=1; i<=n; i++)
    gt=gt*i;
  return gt;
}

int ckn(int k, int n)
{
  return (giaithua(n)/(giaithua(k)*giaithua(n-k)));

}

void xuattg( int h )
{
  int i, j;
  for( i = 0; i < h; i++ )
  {
    for (j=1; j<=((h*4)/2)-2*i; j++)
      printf(" ");
    for( j = 0; j <= i; j++ )
      printf( "%4d", ckn( j, i ) );
    printf( "\n" );
  }
}

int main()
{
  int n, k;
  printf("Nhap lan luot k, n : ");
  scanf("%d%d",&k,&n);
  printf("Ckn = %d\n",ckn(k, n));
  xuattg(10);
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *