MYSTERY spoj – Số huyền bí

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MYSTERY/ 1. Đề bài MYSTERY spoj Đất nước Văn Lang thời cổ xưa đã có những hiểu biết tân tiến về số học. Tương truyền rằng, vua Hùng Vương thứ 17 cùng các trưởng lão trong triều đình đã phát minh ra các số huyền bí. Các số này giúp chỉ dẫn đường vào […]

Continue reading


Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCGCD/ 1. Đề bài euclid tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất Tìm UCLN và BCNN của 2 số. Input Gồm nhiều test, mỗi test trên 1 dòng chứa 2 số nguyên dương không quá 231 Bộ test kết thúc bởi dòng chứa 2 số 0. Output Mỗi test xuất ra trên […]

Continue reading


BCCOM spoj PTIT – Số nén tối giản

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCCOM/ 1. Đề bài BCCOM spoj PTIT Ta gọi phép nén một số nguyên là tính tổng các chữ số của nó. Dễ thấy, sau một số phép nén, thì số còn lại chỉ có một chữ số và ko nén được nữa. Ta gọi số đó là số nén tối giản. Ví dụ […]

Continue reading


P151PROA spoj , CF #292 (Div. 2) C. Drazil and Factorial

Nguồn đề bài:  http://codeforces.com/problemset/problem/515/C http://www.spoj.com/PTIT/problems/P151PROA/ 1.  Đề bài P151PROA spoj CF292 Codeforces Round #292 (Div. 2) – C. Drazil and Factorial Axe chơi một trò chơi với Lina. Họ định nghĩa hàm F(x) với số x nguyên dương là tích giai thừa các chữ số của x. Ví dụ F(135)  = 1! * 3! * 5! = […]

Continue reading


BCSEQ1 PTIT spoj – Đoạn số có tổng bằng nhau

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCSEQ1/ 1. Đề bài BCSEQ1 spoj Một đoạn số có tổng bằng nhau trong một dãy số là một nhóm các số theo đúng thứ tự ban đầu trong dãy mà nếu nhóm với nhau thì sẽ cho ra cùng một giá trị tổng. Ví dụ với dãy: 2 5 1 3 3 7 […]

Continue reading


BLGEN spoj – Chuỗi gen đặc trưng

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/BLGEN/ 1. Đề thi olympic 30/4/2014 Môn tin học khối 10 Tế bào của một cá thể sinh vật ngoài hành tinh mới được phát hiện gồm rất nhiều gen, mỗi gen trong chuỗi gen của tế bào đều có số lượng nào đó các nucleotide (ký hiệu là nu). Các chuyên gia […]

Continue reading