BCFACT PTIT spoj – Giai thừa (Cơ bản)

Nguồn đề bài http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCFACT/ 1. Đề bài tính giai thừa Tính n! Dữ liệu Mỗi test trên 1 dòng chứa duy nhất một số nguyên dương n (n<=17). Bộ test kết thúc bởi 1 dòng chứa số 0. Kết quả Mỗi test xuất ra trên 1 dòng chứa kết quả n! Ví dụ Input: 2 3 […]

Continue reading


BCPALIN PTIT spoj – Số đối xứng (Cơ bản)

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/PTIT/problems/BCPALIN/ 1. Đề bài BCPALIN PTIT spoj Số nguyên n gọi là số đối xứng nếu đọc từ trái qua phải, hay từ phải qua trái đều được số giống nhau. Ví dụ: 11,121,101 là các số đối xứng. Yêu cầu: Cho số n, xác định xem n có phải là số đối […]

Continue reading


BCFACTOR spoj – Phân tích ra thừa số nguyên tố

Nguồn đề bài http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCFACTOR/ 1. Đề bài BCFACTOR spoj Cho số nguyên dương n (2<=n<=10^9) , hãy phân tích n ra thừa số nguyên tố. Dữ liệu Một dòng duy nhất chứa số n. Kết quả Mỗi dòng ghi một thừa số nguyên tố và số mũ tương ứng cách nhau bởi dấu cách. Các thừa số […]

Continue reading