P146SUMB spoj PTIT – Tập vẽ

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P146SUMB/

1. Đề bài P146SUMB spoj

Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản, cho một số n, và bạn vẽ theo một dạng mẫu cho trước.

Ví dụ với n = 5:

0

0 1 0

0 1 2 1 0

0 1 2 3 2 1 0

0 1 2 3 4 3 2 1 0

0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0

0 1 2 3 4 3 2 1 0

0 1 2 3 2 1 0

0 1 2 1 0

0 1 0

0

Chú ý: Các số các nhau một dấu cách, hình in ra không được thừa dòng, cuối mỗi hàng cũng không thừa dấu cách.

Input

Số nguyên dương n (2 <=n <= 9).

Output

Hình vẽ theo mẫu. Các kí tự bao gồm các chữ số và dấu cách.

Example

Test 1:

Input:

2

Output:

0

0 1 0

0 1 2 1 0

0 1 0

0

 

Test 2:

Input:

3

Output:

0

0 1 0

0 1 2 1 0

0 1 2 3 2 1 0

0 1 2 1 0

0 1 0

0

2. Gợi ý P146SUMB spoj PTIT

– Thực hiện theo yêu cầu bài toán

3. Code tham khảo P146SUMB spoj PTIT

const  fi='';
type  data=longint;
var
    f:text;
    n:data;

procedure xuli;
var   i,j:data;
begin
    for i:=0 to n do
        begin
            for j:=1 to n-i do
                write(' ');
            for j:=0 to i-1 do
                write(j,' ');
            for j:=i downto 1 do
                write(j,' ');
            write(0);
            writeln;
        end;
    for i:=n-1 downto 0 do
        begin
            for j:=1 to n-i do
                write(' ');
            for j:=0 to i-1 do
                write(j,' ');
            for j:=i downto 1 do
                write(j,' ');
            write(0);
            writeln;
            if i=0 then exit;
        end;
end;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n);
    close(f);
    xuli;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *