P151PROH spoj – Số ma thuật

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/PTIT/problems/P151PROH/

1. Đề bài P151PROH spoj

Một số ma thuật là số mà được ghép bởi các số 1, 14, 144. Số ma thuật không nhất thiết phải được ghép bởi cả 3 số trên. Các bạn giúp kiểm tra giúp xem một số có là số ma thuất không nhé!

Input

Một dòng duy nhất chứa số n (1 <= n <= 10^9).

Output

In ra “YES” nếu n là số ma thuật và “NO” trong trường hợp ngược lại.

Example

Test 1:

Input:

114144
Output:

YES

Test 2:

Input:

111111

Output:

YES

Test 3;

Input:

441231

Output:

NO

2. Code tham khảo P151PROH spoj

const  fi='';
type  data=longint;
var
    f:text;
    s:string;

procedure docfile;
var   i,j:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,s);
    close(f);
end;

procedure xuli;
var   i,j:data;
begin
    i:=length(s);
    repeat
        if i=0 then break;
        if (length(s)>=3) and (s[i-2]+s[i-1]+s[i]='144') then
            begin
                i:=i-3;
                continue;
            end;
        if (length(s)>=2) and (s[i-1]+s[i]='14') then
            begin
                i:=i-2;
                continue;
            end;
        if (length(s)>=1) and (s[i]='1') then
            begin
                i:=i-1;
                continue;
            end;
        writeln('NO');
        exit;
    until FALSE;
    writeln('YES');
end;

begin
    docfile;
    xuli;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *