NKLETTER spoj – Gửi thư

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKLETTER/ 1. Đề bài NKLETTER spoj Vị Giám đốc công ty XYZ cần gửi một văn bản quan trọng tới một đối tác của mình. Văn bản là một xâu S các chữ cái la tinh in thường. Để bảo mật nội dung văn bản, ông Giám đốc gửi 2 bức thư. Bức […]

Continue reading


Code sàng số nguyên tố c++ và pascal

Tham khảo code sàng nguyên tố: Code sàng nguyên tố pascal

  Code sàng nguyên tố c++

  Độ phức tạp thuật toán O(n)

Continue reading


LINEGAME spoj – VOI09 Trò chơi với băng số

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/LINEGAME/ 1. Đề bài LINEGAME spoj Trò chơi với băng số là trò chơi tham gia trúng thưởng được mô tả như sau: Có một băng hình chữ nhật được chia ra làm n ô vuông, đánh số từ trái qua phải bắt đầu từ 1. Trên ô vuông thứ i người ta ghi […]

Continue reading