PTIT126E spoj PTIT – Bỏ phiếu

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT126E/ 1. Đề bài PTIT126E spoj Có một số người tham gia trong một cuộc bầu cử, lá phiếu của mỗi người được ghi lại với kí hiệu như sau: –       Y nghĩa là đồng ý. –       N nghĩa là không đồng ý. –       P nghĩa là có mặt, nhưng không bỏ phiếu. –       […]

Continue reading


BCNEPER spoj PTIT – Hoán vị kế tiếp

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCNEPER/ 1. Đề bài BCNEPER spoj Trong bài này, bạn hãy viết chương trình nhận vào một chuỗi (có thể khá dài) các ký tự số và đưa ra màn hình hoán vị kế tiếp của các ký tự số đó (với ý nghĩa là hoán vị có giá trị lớn hơn tiếp theo […]

Continue reading


VLPT12A spoj PTIT – Cơm hộp

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/VLPT12A/ 1. Đề bài VLPT12A spoj Một cửa hàng bán cơm hộp bằng cách nhận các đặt hàng qua điện thoại, sau đó sẽ giao cơm đến tận nơi. Để tăng hiệu quả kinh doanh, năm nay cửa hàng này quyết định tìm một địa điểm mới để giảm thiểu chi phí vận chuyển. […]

Continue reading


TFIELD spoj – VOI 2015 Day 1 Ruộng bậc thang

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/TFIELD/ 1. Đề bài TFIELD spoj Ở các vùng cao hiếm đất cùng mặt bằng để canh tác, khi tiến hành trồng trọt trên các sườn đồi núi có đất màu, người ta phải bạt tam cấp để tạo thành những vạt đất bằng. Khu vực đất dốc dùng để canh tác như vậy […]

Continue reading


PTIT123B spoj PTIT – Đếm số lần lặp

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT123B/ 1. Đề bài PTIT123B spoj Cho trước n số nguyên không âm a1, a2, …, an. Mỗi lần lặp, bạn thay đổi dãy này thành một dãy mới theo cách: phần tử thứ k trong dãy mới bằng trị tuyệt đối của ak –  ak+1. Phần tử cuối cùng sẽ là an – […]

Continue reading


PTIT013K spoj PTIT – SỐ NGUYÊN HỆ CƠ SỐ ACM

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT013K/ 1. Đề bài PTIT013K spoj Số nguyên hệ cơ số ACM là những số nguyên thông thường sử dụng các ký hiệu từ 0,1,…,9 làm ký hiệu hệ đếm (ví dụ số 719ACM). Nguyên tắc chung để đổi một số A = (aN, aN-1, …,a1) ở hệ cơ số ACM sang số ở […]

Continue reading


P148PROA spoj PTIT – Dãy số Hailstone

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P148PROA/ 1. Đề bài P148PROA spoj Dãy số Hailstone bắt đầu từ một số tự nhiên N cho trước, các số tiếp theo sẽ được tạo theo quy tắc: • Nếu số hiện tại là chẵn thì số tiếp theo sẽ bằng số đó chia cho 2. • Nếu số hiện tại là lẻ […]

Continue reading